Hotărârea nr. 174/2004

Trecerea din proprietate publica in proprietate privata a municipiului Galati a terenului in suprafata de 6334,14 mp, situat in Galati, faleza inferioara a Dunarii

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 174 din 27 05 2004

privind: trecerea din proprietate publică în proprietate privată a municipiului Galați a terenului în suprafață de 6334,14 mp, situat în Galați, faleza inferioară a Dunării

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53150/27. 04. 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se acceptă trecerea din proprietate publică în proprietate privată a municipiului Galați a terenului în suprafață de 6334,14 mp, situat în Galați, faleza inferioară a Dunării.

Terenul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei