Hotărârea nr. 171/2004

Modificarea si completarea HCL nr.31 2004 referitoare la aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati in vederea casarii mijloacelor fixe si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar amortizate integral, concesionate SC APATERM SA

ROMANIA

JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 171 din 27 05 2004

privind: modificarea și completarea HCL nr.31/2004 referitoare la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați în vederea casării mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar amortizate integral, concesionate SC APATERM SA.

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.52 404 /25 05 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederil' art. 10, alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f”, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.31/2004 referitoare la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați în vederea casării mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar amortizate integral, concesionate SC APATERM SA:

“Art.1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a mijloacelor fixe concesionate SC APATERM SA, amortizate și neamortizate și scoaterea acestora din funcțiune în vederea casării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -Valoarea bunurilor concesionate SC APATERM SA se diminuează corespunzător cu valoarea de inventar a bunurilor casate.

Art.3 - Bunurile casate se vor valorifica conform legislației în vigoare.”

Art.II -Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Andrei Doina Cornelia Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei