Hotărârea nr. 170/2004

Alocarea de fonduri bisericii Sf. Ana, situata in Galati, cartier Micro 19

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 170 din 27 05 2004

privind: alocarea de fonduri bisericii Sf. Ana, situată în Galați, cartier Micro 19

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 352/25 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.3, alin.2 din OG nr.82/2001 aprobată prin Legea nr.125/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România;

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă alocarea sumei de 2 000 000 000 lei de la bugetul local bisericii Sf. Ana, situată în Galați, cartier Micro 19, pentru lucrări de reparare și consolidare.

Art.2 - Suma va fi alocată de la bugetul local, cap.59 02 20.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei