Hotărârea nr. 168/2004

Aprobarea asocierii intre Consiliul Local Galati si SC ITINERIS MEDIA SRL in vederea amplasarii panourilor publicitare

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 168

din 27 05 2004

privind: aprobarea asocierii între Consiliul Local Galați și SC ITINERIS MEDIA SRL în vederea amplasării panourilor publicitare.

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 47 026/10 05 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajare a teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile HCL nr.73/2000 privind aprobarea regulamentului pentru construirea, amplasarea și exploatarea suporturilor pentru firme și reclame în municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”x” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă asocierea între Consiliul Local Galați și SC ITINERIS MEDIA SRL în vederea amplasării panourilor publicitare.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere între Consiliul local al municipiului Galați și SC ITINERIS MEDIA SRL prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXĂ la HCL nr.168/27 05 2004

CONTRACT DE ASOCIERE

NR._____/_____2004

CAP.1. PARTI CONTRACTANTE

Partile sunt persoane juridice identificate conform datelor de mai jos:

CONSILIUL LOCAL GALATI, in calitate de administrator al domeniului public si privat al municipiului Galati, denumit in continuare CONSILIUL, reprezentat prin ing. Dumitru Nicolae, primar al municipiului Galati si ec. Doina Stamate, director economic, cu sediul in Galati, str. Domneasca, nr.38, tel.036/317000, fax 036/461460 avand contul nr.21220230 deschis la Trezoreria municipiului Galati

SOCIETATEA COMERCIA ITINERIS MEDIA S.R.L., cu sediul societatii in BUCURESTI str. CALEA VICTORIEI, nr. 12C, bloc A, sc. 1, et. 5, apt.21, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J 40/11259/1998, Cod Fiscal R 11225807 , avand cont deschis la ABN AMRO. Bank, cu cont nr. 264100110740, reprezentata in mod legal prin Doamnul VALENTIN TOMESCU, in calitate de Director Media, denumita in continuare ASOCIAT.

CAP.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract il constituie asocierea partilor contractante in vederea exploatarii in comun a terenurilor apartinand domeniului public si privat al muncipiului Galati, prin amplasarea de mijloace de publicitate, afisaj si reclama, conform anexei, parte integranta a prezentului contract.

Exploatarea panourilor publicitare de catre SC. ITINERIS MEDIA S.R.L. se va face in conformitate cu prevederile legale si ale actelor cu caracter normativ emise pe plan local.

Nerespectarea obligatiilor prevazute in aliniatele precedente atrage rezilierea de drept a prezentului contract fara nici o formalitate.

Art.2 In cadrul asocierii, partile isi vor desfasura activitatea in conditii de independenta comerciala si juridica specifica asocierii, respectand prevederile prezentului contract si legislatia in vigoare.

CAP.3 DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata asocierii este de 4 (patru) ani, prezentul contract intrand vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante.

Dupa expirarea duratei contractulului ASOCIATUL are drept de preemtiune la prelungirea contractului, aceasta facandu-se numai cu acordul CONSILIULUI si pentru o perioada ce va fi stabilita de comun acord, cu cel putin 30 zile inaintea expirarii duratei de asociere.

CAP.4 APORTUL PARTILOR

Art.4 In vederea realizarii ASOCIERII partile au urmatoarele obligatii :

 • a) ASOCIATUL datoreaza CONSILIULUI un procent cu titlu de beneficii lunar ce reprezinta 25% din valoarea neta a chiriei incasate de la beneficiarii reclamei efectuate pe suporturile publicitare instalate in baza prezentului contract, dar nu mai putin de:

- 100 USD/panou/luna pentru panourile tip BACKLIGHT 3X4mp

- 25 USD/panou/luna pentru panourile publicitare tip Raquette

 • b) ASOCIATUL va accepta in mod irevocabil prin semnarea prezentului contract cuantumul taxei de colaborare. Afisarea numerelor de telefon si/sau a siglei ASOCIATULUI nu reprezinta reclama publicitara.

 • c) Plata chiriei se va face trimestrial, in rate egale, pana la data de 15 a lunilor: martie, iunie, septembrie, noiembrie. Cotatia leu/USD se va stabili la data de intai a primei luni din fiecare trimestru si va ramane valabil pe tot parcursul trimestrului. Efectuarea platii se va face in contul Primariei municipiului Galati nr. 21220207 deschis la trezoreria Galati. Pentru plata cu intarziere a sumelor datorate ASOCIATUL datoreaza dobanzi si penalitati conform legislatiei in vigoare privind creantele bugetare.

Art. 5 Obligatia de plata a taxelor prevazute la art.4, lit. a, va decurge din data amplasarii panourilor, dar nu mai putin de 60 de zile de la semnarea contractului.

CAP.5. OBLIGATIILE CONSILIULUI

Art.6 Sa asigure ASOCIATULUI folosinta exclusiva a terenului pe toata perioada derularii prezentului contract.

Art.7 Declara pe propria raspundere ca nu a mai incheiat nici un contract pentru suprafetele acordate ASOCIATULUI.

Art.8 Sa nu schimbe destinatia obiectului asocierii si sa se abtina de la orice fapt ce ar avea drept consecinte tulburarea folosintei terenului pe durata valabilitatii prezentului contract.

Art.9 Sa anunte in timp util eventualele interventii ce ar putea afecta amplasamentele ce fac obiectul asocierii, si de comun acord cu ASOCIATUL, sa puna la dispozitia acestuia noi amplasamente.

Art.10 Sa nu emita alte autorizatii de construire pentru constructii provizorii a caror amplasare ar impiedica vizibilitatea asupra mijloacelor de afisaj si reclama amplasate de ASOCIAT, in baza prezentului contract.

ART.11 Pune la dispozitia ASOCIATULUI terenul necesar montarii si amplasarii mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama, liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal.

CAP.6 OBLIGATIILE ASOCIATULUI

Art.12 Asociatul se obliga sa asigure productia materialului publicitar pentru suporturile publicitare din dotarea Consiliului Local.

Art.13 Sa folosesca obiectul asocierii potrivit destinatiei prevazute in contract.

Art.14 Sa obtina pe cheltuiala sa toate avizele si autorizatiile prevazute de actele normative in vigoare necesare desfasurarii activitatii de publicitate.

Art.16 Intretinerea si functionarea spatiului publicitar inclusiv pagubele provocate din culpa tertilor revin ASOCIATULUI.

Art.17 Plateste la bugetul local, in conditiile prevazute de lege taxele de reclama si publicitate rezutate din exploatarea spatiilor de publicitate si achita CONSILIULUI titlul de beneficii lunar asa cum este prevazut prin art. 4, lit.a din prezentul contract.

Art.18 La expirarea termenului prevazut in contract, daca acesta nu se prelungeste de comun acord cu CONSILIUL, sa restituie obiectul asocierii in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a preluat in stare buna.

Art.19 Sa incheie contracte de furnizare a energiei electrice si sa achite contravaloarea energiei electrice consumate pentru iluminarea mijloacelor de publicitate.

Art.20 In vederea achitarii de catre asociat a titlului de beneficii lunar asa cum este prevazut in art.4, lit.a, CONSILIUL va fi instiintat cu privire la semnarea contractelor de reclama si publicitate punand la dispozitie CONSILIULUI copii ale contractelor, in termen de 10 zile de la afisarea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama.

CAP.7 INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.21 Prezentul contract de asociere inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

 • a. in baza acordului partilor contractante

 • b. expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca nu se solicita prelungirea acestuia in conditiile prevazute de prezentul contract.

 • c. In cazul interventiei fortei majore invocata in conditiile legii

 • d. Nerealizarea obiectului contractului

 • e. Aparitia de acte normative care contin prevederi contrare celor mentionate in prezentul contract.

Art.22 Prezentul contract se reziliaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

 • a. modificarea in tot sau in parte a obiectului asocierii de catre asociat;

 • b. falimentul uneia din parti;

 • c. in cazul neindeplinirii obligatiilor unei dintr parti in maxim 30 (treizeci) zile de la notificarea in scris a incalcarii obligatiilor, daca in acest termen parte in culpa nu se achita de obligatiile asumate prin prezentul contract.

CAP.8 FORTA MAJORA

Art.23 Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neanlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in condiitiile legii. Partea care invoca forta majora va inmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta in termen de 48 ore de la obtinere. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora.

Art.24 Daca durata confirmata a existentei cazului de forta majora este mai mare de 30 de zile,partile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii contractului sau rezilierii acestuia.

CAP.9 ALTE CLAUZE

Art.25 In condiitiile respectarii legislatiei in vigoare la data semnarii prezentului contract, asociatul are dreptul sa presteze servicii de reclama si publicitate pentru orice persoana fizica sau juridica cu care are incheiat un contract de publicitate in acest sens.

Art.26 In cazul in care, pe perioada derularii contractului, intra in vigoare alte norme legislative in domeniul panotajului stradal, care aduc modificari conditiilor actuale, sau in cazul aparitiei de noi reglementari privind activitatea de publicitate, contractul de modifica in consecinta. Acest fapt va determina renegocierea cu buna credinta a clauzelor prezentului contract, in vederea derularii in continuare a contractului.

Art.27 Mijloacele de publicitate, afisaj si reclama instalate pe amplasamentele ce fac obiectul prezentului contract sunt proprietatea asociatului, CONSILIUL neavand drept de subinchiriere, instrainare sau gajare.

Art.28 Orice adaugiri, completari sau modificari aduse la acest contract vor fi valabile si obligatorii pentru partile contractante numai daca vor fi facute in scris si semnate de catre ambele parti. Incosecventele, abaterile sau derogarile de la acest contract, chiar daca se repeta si nu au fost contestate de catre parte indreptatita, trebuie considerate ca simple tolerari.

Art.29 Toate documentele anterioare semnarii prezentului contract semnate de ambele parti contractante sau de una din acestea, in legatura cu prezentul contract sau cu incheierea acestuia sunt nule si neavenite. Art.30 Partile semnatare ale prezentului contract se obliga sa nu faca referiri scrise sau verbale, unei terte parti, cu privire la termenii prezentului contract.

Art.31 Cesionarea in tot sau in parte a prezentului contract este posibila numai cu acordul scris al CONSILIULUI, reprezentat prin Primar.

Art.32 Eventualele neintelegeri in legatura cu aplicarea si interpretarea prezentuluiului contract, mai putin cele prevazute la cap.7 daca nu se vor solutiona pe care amiabila vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente, legile aplicate fiind cele valabile in dreptul roman.

Art.33 In situatia in care ASOCIATUL nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract pe o perioada de 2 (doua) luni consecutiv, acesta va fi obligat sa-si ridice panourile publicitare in termen de 15 zile de la somatie. In caz contrar, panourile publicitare devin proprietatea Consiliului fara nici un fel de despagubiri iar contractul este reziliat de drept.

Art.34 Prezentul contract se completeaza de drept cu dispozitiile Legii comerciale si civile

Prezentul contract contine 5 pagini si s-a incheiat astazi _____________, in 4 exemplare cu valoare de

original, cate doua exemplare pentru fiecare parte contractanta.

PRIMAR,

ASOCIAT,


ING. DUMITRU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC, EC. DOINA STAMATE

DIRECTOR URBANISM, ING. SILVIU VLASIE


Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia


SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC,

C.JR. MIRELA ROMAN