Hotărârea nr. 165/2004

Modificarea si completarea HCL nr.146 2004 referitor la inchirierea prin licitatie publica a terenului proprietate privata a municipiului Galati, in suprafata de 25,5502 ha situat in extravilanul comunei Vadeni, judetul Braila, in scopul construirii unui supermarket si galerii de prezentare

ROMÂNIA

JUDEȚ UL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 165 din 27 05 2004

privind: modificarea și completarea HCL nr.146/2004 referitor la închirierea prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 25,5502 ha situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila, în scopul construirii unui supermarket și galerii de prezentare.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 824/ 27 05 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”h” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.146/2004 , care va avea următorul cuprins:

« Art. 1 - Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 25,879 ha situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila,tarlalele 14 și 15, în scopul construirii unui hipermarket și galerii comerciale, firmelor care au deja rețea de magazine de același tip, în România, pe o durată de 49 ani.

Terenul este identificat în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Chiria se stabilește conform legislației în vigoare. Metodologia de calcul este prevăzută în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Caietul de sarcini necesar închirierii terenului este prevăzut în anexa III care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA


ANEXĂ III

la HCL nr.165/27 05 2004

CAIET DE SARCINI

Privind: închirierea prin licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Galați, administrat de Consiliul Local, situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila

CAP. 1 CARACTERISTICI GENERALE

 • 1.1. Bunul ce urmează a fi închiriat este bun imobiliar și anume un teren liber de construcții, proprietate privată a municipiului Galați în baza HGR 512/2002

 • 1.2. Descrierea obiectului

 • - suprafața totală 25,879 ha

 • -  amplasament: situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila

- terenul se va închiria în scopul construirii unui hipermarket și galerii comerciale

 • 1.3. Închirierea se face prin licitație publică

CAP. 2 CADRUL LEGAL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

 • •  Legea 215/200 1 a administrației publice locale, art. 125

 • •  H.C.L...................... privind închirierea prin licitație publică a terenului,

proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 25,879 ha, situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila, pe o perioadă de 49 ani

CAP. 3 PREȚUL DE ÎNCHIRIERE A TERENULUI

Prețul de pornire a licitației este 14.150 lei/mp/an

CAP. 4 GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

În vederea participării la licitație, ofertanții sunt obligați să depună o garanție de partcipare la licitație în valoare de 0,1% din prețul de pornire a licitației

CAP. 5 SEMNAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 • 5.1.     După expirarea teremenului de depunere și soluționare a contestațiilor,

ofertantul câștigător, va fi invitat la sediul Primăriei mun. Galați, din str. Domnească nr.38, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pentru semnarea contractului.

5.2.

5.3.

5.4.


Achitarea contravalorii contractului de închiriere se va face anual

Modalitatea de plată : cu CEC sau cu OP

Terenul va fi predat în termen de minimum 30 zile de la data semnării contractului de închiriere, pe bază de proces verbal de primire - predare semnat de părți.

CAP.6 TEREMEN DE FINALIZARE A INVESTITIEI

6 1. Obiectul investiției: construirea unui hipermarket și galerii comerciale

 • 6.2.   Investiția se va finaliza în teremen de 1 an de la data demarării lucrărilor

de execuție

CAP.7 CLAUZE SPECIALE

 • 7.1.   Vor participa la licitație firmele care au deja rețea de magazine de același tip în România

 • 7.2.  Este interzisă folosirea terenului drept GAJ și subînchirierea acestuia

 • 7.3.   Anual, tariful de închiriere/mp/lună se va modifica proporțional cu cota inflației

DIRECTIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Doina Stamate


Ing. Mariana Adăscă liței

ȘEF SERVICIU CONTENCIOS JURIDIC

Cj. Pătruță Tincuța

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

5                                        5

MUNICIPIUL GALAȚI

5

P R I M Ă R I A

ANEXA II

la HCL nr.165/27 05 2004

privind: prețul de pornire la licitație în vederea închirierii unui teren conform Legii 50/1991, HG 834/1991, HG 500/1994, Legea 219/1998 și HCL 105/1999

administrative


Cartier Siret (Dimitrie Cantemir) - spații comerciale/ prezentare/ pc = Vb(( + N) xDcxCixCd

Dr Dn

Pc = prețul concesiunii

Vb = valoarea de bază a terenului

Dr = durata recuperării valorii terenului

Dc = durata concesiunii

Dn = durata normală a construcției

Ci = coeficient de inflație

Cd = coeficient de destinație

(1 + N) = coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 +0,6 + 0,5 = 3,1

Pc = 245(1 + 3,1) x 40x(31,05x378,8%)x6 = 28.300

lei/mp/an


25       40

Pentru sprijinirea întreprinzătorilor privați se pot acorda facilități la închiriere/concesionare prin reducerea taxelor cu până la 50%, conform prevederilor HCL nr. 88/2002.

SG/SG - 2 ex