Hotărârea nr. 162/2004

Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Galati, domnului Liviu Casleanu

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 162

din 18. 05. 2004

privind: acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului Liviu Câșleanu

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 49758/ 18. 05. 2004;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 114/12.11.1993 privind criteriile și modalitatea de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “v” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Galați, domnului Liviu Câșleanu.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Melinte Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei