Hotărârea nr. 16/2004

Aprobarea masurilor pentru pastrarea in arhiva Primariei municipiului Galati a documentatiei "Cartea tehnica a constructiei" pentru blocurile din municipiul Galati.

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 16 din 05 02 2004

privind: aprobarea măsurilor pentru păstrarea în arhiva Primăriei municipiului Galați a documentației “Cartea tehnică a construcției” pentru blocurile din municipiul Galați.

Consiliul local al municipiului Galați;

INITIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4 636/20 01 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile cap.3 al Legii nr. 16/199 a Arhivelor Naționale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;9

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă măsurile pentru păstrarea în arhiva Primăriei municipiului Galați a documentației “Cartea tehnică a construcției” pentru blocurile din municipiul Galați., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 16/05 02 2004

Măsuri pentru păstrarea în arhiva Primăriei municipiului Galați a documentației din “Cartea Tehnică a construcției” pentru blocurile din municipiul Galați

  • 1. Păstrarea în custodie, în arhiva Primăriei a documentației de carte tehnică pentru blocurile vechi și noi, construite în municipiul Galați (capitolele A, B și C - care nu prezintă interes în activitatea de urmărire în exploatare);

  • 2. Asociația de proprietari, prin reprezentantul său legal, va intra în posesia următoarelor documente:

  • a)  Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp (capitolul D din Cartea tehnică);

a1 Jurnalul evenimentelor;

a2 Instrucțiuni de urmărire în exploatare

  • b) Fișa de date sintetice ce cuprinde toți factorii care au contribuit la conceperea, proiectarea, execuția, recepția lucrărilor, inclusiv data începerii și terminării lucrărilor;

  • c) Borderoul general al dosarelor documentației de bază (capitolul A, B și C);

  • 3. Asociațiile de proprietari au obligația să completeze documentația de carte tehnică aflate în arhiva Primăriei, cu proiectele modificărilor constructive ulterioare dării în folosință a blocului (modificări de structură a apartamentelor, amenajări interioare, balcoane, terase, instalații sanitare, etc);

  • 4. Accesul de Cartea tehnică îl poate avea orice proprietar din blocul respectiv precum și specialistul care se ocupă cu urmărirea în exploatare, însoțit de împuternicitul asociației de proprietari. Se eliberează la cerere copie după documentația de bază existentă în arhivă;

  • 5. Prin serviciile abilitate ale Primăriei municipiului Galați și în colaborare cu Inspectoratul Județean în Construcții, se va organiza instruirea reprezentanților asociațiilor de proprietari, referitor la urmărirea în exploatare a construcțiilor, păstrarea și completarea Jurnalului evenimentelor

Președinte de ședință Stan Gelu