Hotărârea nr. 159/2004

Desemnarea a doi consilieri locali pentru a participa la o misiune economica in Grecia in perioada 4-13 iunie 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 159 din 13 05 2004

privind: desemnarea a doi consilieri locali pentru a participa la o misiune economică în Grecia în perioada 4-13 iunie 2004

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 47742/13. 05. 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit “d” din Legea administrație publică locală nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă desemnarea a doi consilieri locali pentru a participa la o misiune economică în Grecia în perioada 4-13 iunie 2004, după cum urmează:

  • 1. Tălășman Miluță

  • 2. Munteanu Toma

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Tălășman Miluță

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei