Hotărârea nr. 158/2004

Incheierea unui contract de asociere intre Consiliul Local al municipiului Galati si Clubul FCM Dunarea Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 158 din 13 05 2004

privind: încheierea unui contract de asociere între Consiliul Local al municipiului

Galați și Clubul FCM Dunărea Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46 496/11 05 2004

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 ;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă încheierea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Clubul FCM Dunărea Galați.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Tălășman Miluță

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei