Hotărârea nr. 157/2004

Acceptul ca terenul in suprafata de 944 mp proprietar Marcu Paul si terenul in suprafata de 158,11 mp, proprietari: municipiul Galati(128,11 mp) si Miron Sergiu (30 mp) sa iasa din indiviziune.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 157 din 13 05 2004

privind: acceptul ca terenul în suprafață de 944 mp proprietar Marcu Paul și terenul în suprafață de 158,11 mp, proprietari: municipiul Galați(128,11 mp) și Miron Sergiu (30 mp) să iasă din indiviziune.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.46 082/11 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei juridice de administrație pubilcă locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.728 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art.38, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se acceptă ca terenul în suprafață de 944 mp proprietar Marcu Paul și terenul în suprafață de 158,11 mp, proprietari: municipiul Galați(128,11 mp) și Miron Sergiu (30 mp) să iasă din indiviziune.

Terenurile sunt individualizate în documentația anexată care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tălășman Miluță

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei