Hotărârea nr. 156/2004

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor noi de investitii propuse pentru anul 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 156 din 13 05 2004

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45 458/10 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.40 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Talașman Miluță

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Anexa la HCL nr.156/13 05 2004

Documentații tehnico economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2004

Prin programul de investiții pe anul 2004, Primăria Municipiului Galați propune realizarea obiectivelor:

Reabilitare rețele termice Grup Școlar CFR - Galați.

În perioada rece 2002-2003 și 2003-2004 s-au constatat deficiențe în funcționarea instalației termice exterioare și a instalației de apă potabilă. Asfel instalația de apă, amplasată aerian, pe timp friguros este în pericol de a îngheța iar în timpul verii apa se încălzește devenind nepotabilă. Căminul apometrului este distrus din cauza tasărilor din zonă. Rețelele termice au un grad avansat de uzură care determină nenumărate defecțiuni, au izolația distrusă și înregistrează pierderi. Față de cele prezentate mai sus se impune reabilitarea rețelelor prin prevederea de soluții noi amplasate subteran.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - 2.080.198 mii lei ( luna octombrie 2003)

-din care - cheltuieli C+M - i.865.252mii lei

 • -  capacități

 • - 1 rețea încălzire centerală din conducte de oțel preizolate cu lungimea totală de 304 ml

 • - 1 rețea apă caldă menajeră + recirculare din conducte de oțel preizolate cu lungimea de 284 ml

 • - 1 rețea apă potabilă din conducte de polietilenă cu lungimea totală de 200 ml

 • - 1 cămin apometru

 • -  durata de realizare - 3 luni conform Studiului de Fezabilitate

Centrală termică Grădinița nr. 5 - Galați

Datorită deselor intervenții asupra instalațiilor temice și a încălzirii necorespunzătoare pe timp friguros a grădiniței se propune dezafectarea instalațiilor de încălzire și a rețelelor existente și echiparea cu centrală termică proprie și rețele termice noi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - 500.000mii lei ( luna aprilie 2004)

-din care - cheltuieli C+M - 490.000mii lei

 • -  capacități -ii8kw ( în unități fizice)

 • -  durata de realizare - 3 luni conform Studiului de Fezabilitate

Instalație elctrică Colegiul Național Vasile Alecsandri - Galați

Ca urmare a schimbării destinației sălii - Cabinet de Protecția Muncii în Laborator de Informatică, la etajul II, al Colegiului Național Vasile Alecsandri, se impune amenajarea din punct de vedere electric pentru funcționarea a 25 unități de calcul tip PC IBM Pentium IV și obținerea unui spor de putere de 15kw.

Prin prezenta documentație se prevede și înlocuirea tabloului de distribuție existent cu un tablou de distribuție din policarbonat pozat aparent și echipat cu un întrerupător general de 250 A. Pentru cele două circuite existente se va utiliza racordul existent adaptând traseul până la noua poziție a tabloului electric general.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - 360.000 mii lei

 • -  capacități - puterea instalată - i5kw

 • - puterea maxim absorbită -12,5kw

 • - lungimea instalației aparente protejate cu jgheab UTP și țeavă -55 ml

 • - tablouri electrice echipate -2 buc

 • - prize duble- 13 buc

 • - durata de realizare - 1 lună conform Studiului de Fezabilitate

Președinte de ședință Tălășman Miluță