Hotărârea nr. 155/2004

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor noi de reparatii capitale propuse pentru anul 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 155 din 13 05 2004

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de reparații capitale propuse pentru anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45 452/10 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.40 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale; Având în vedere prevederile art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001; În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de reparații capitale propuse pentru anul 2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Tălășman Miluță

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Anexa la HCL nr. 155/13 05 2004

Documentații tehnico economice ale obiectivelor noi de reparații capitale propuse pentru anul 2004

Prin programul de reparații capitale pe anul 2004, Primăria Municipiului Galați propune realizarea obiectivelor:

Reparații capitale instalații termice Școala nr. 20 - Traian- Galați.

În perioada rece 2002-2003 și 2003-2004 s-au constatat deficiențe în funcționarea instalației termice. Asfel deși școala are centrală proprie relativ nouă, instalația interioară este foarte veche și degradată. În urma reparațiilor locale făcute, s-a ajuns la concluzia că instalația termică trebuie supusă unei reparații capitale. Astfel, în școală vor fi înlocuite atât radiatoarele cât și conductele de distribuție, coloanele și legăturile la radiatoare. Deoarece asigurarea cu energie termică a școlii se face de la centrala termică proprie, raditoarele vor fi din oțel. Întraga instalație, distribuție, coloane, legături la corpurile de încălzire se vor executa din țeavă de oțel.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - 805.314,40 mii lei ( luna aprilie 2004) -din care - cheltuieli C+M - 669.826,7mii lei

 • -  durata de realizare - 6 luni conform Studiului de Fezabilitate

Reparații capitale instalații termice Școala nr. 33 - Sfântul Dumitru - Galați

Clădirea este dotată cu instalații de încălzire compusă din radiatoare de fontă și conducte de oțel. Distribuția conductelor este realizată prin subsol. Energia termică se asigură printr-o rețea termică pozată într-un canal de protecție de la un punct termic de zonă racordat la termoficare. Astfel, în școală vor fi înlocuite atât radiatoarele cât și conductele de distribuție, coloanele și legăturile la radiatoare. Se va interveni și asupra rețelei termice exterioare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - i.578.473,4mii lei ( luna aprilie 2004)

-din care - cheltuieli C+M - 1.375.452,5mii lei

 • -  durata de realizare - 6 luni conform Studiului de Fezabilitate

Reparații capitale instalații termice interioare Școala nr. 17 - Nichita Stănescu -Galați

Clădirea este dotată cu instalații de încălzire compusă din radiatoare de fontă și conducte de oțel. Energia termică se asigură printr-o rețea termică pozată într-un canal de protecție de la un punct termic de zonă racordat la termoficare. Astfel, în școală vor fi înlocuite atât radiatoarele cât și conductele de distribuție, coloanele și legăturile la radiatoare. Se va interveni și asupra rețelei termice exterioare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - i.696.835,4mii lei ( luna aprilie 2004)

-din care - cheltuieli C+M - 1.498.474,7mii lei

 • -  durata de realizare - 6 luni conform Studiului de Fezabilitate

Reparații capitale instalații termice interioare Școala nr. 10 - Petre Tutea -Galați

Clădirea este dotată cu instalații de încălzire compusă din radiatoare de fontă și conducte de oțel. Energia termică se asigură printr-o rețea termică pozată într-un canal de protecție de la un punct termic de zonă racordat la termoficare. Astfel, în corpul B vor fi înlocuite atât radiatoarele cât și conductele de distribuție, coloanele și legăturile la radiatoare. În corpul A vor fi înlocuite parțial radiatoarele ( în proporțioe de 50%), iar conductele de distribuție, coloanele și legăturile la radiatoare se vor înlocui în totalitate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - i.8o8.688,4mii lei ( luna aprilie 2004)

-din care - cheltuieli C+M - 1.589.431,9^1. lei

 • -  durata de realizare - 6 luni conform Studiului de Fezabilitate

Reparații capitale instalații termice interioare Școala nr. 25 - Petru Rareș -Galați

Clădirea este dotată cu instalații de încălzire compusă din radiatoare de fontă și conducte de oțel. Energia termică se asigură printr-o rețea termică pozată într-un canal de protecție de la un punct termic de zonă racordat la termoficare. Astfel, în școală vor fi înlocuite atât radiatoarele cât și conductele de distribuție, coloanele și legăturile la radiatoare. Se va interveni și asupra rețelei termice exterioare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - 665.079,omii lei ( luna aprilie 2004)

-din care - cheltuieli C+M - 526.473,8mii lei

 • -  durata de realizare - 6 luni conform Studiului de Fezabilitate

Reparații capitale instalații termice interioare Școala nr.27 -Nicolae Iorga -Galați

Clădirea este dotată cu instalații de încălzire compusă din radiatoare de fontă și conducte de oțel. Energia termică se asigură printr-o rețea termică pozată într-un canal de protecție de la un punct termic de zonă racordat la termoficare. Astfel, în școală vor fi înlocuite atât radiatoarele cât și conductele de distribuție, coloanele și legăturile la radiatoare. Se va interveni și asupra rețelei termice exterioare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - i.238.i65,0mii lei ( luna aprilie 2004)

-din care - cheltuieli C+M - 1.072.151,0mii lei

 • -  durata de realizare - 6 luni conform Studiului de Fezabilitate

Reparații capitale instalații termice interioare Grup Școlar Traian- cămin -Galați

Clădirea este dotată cu instalații de încălzire compusă din radiatoare de fontă și conducte de oțel. Energia termică se asigură de la o centrală termică proprie amplasată în incinta Grupului Școlar. Deoarece la etajul 4, schimbarea radiatoarelor din fontă și a conductelor, s-a făcut anul acesta, cu radiatoare și conducte din oțel, acestea nu se vor înlocui. Se vor înlocui radiatoarele, distribuția, coloanele și legăturile de la celelalte nivele cu radiatoare și conducte din oțel.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 • -  valoarea totală a investiției - 772.769,9mii lei ( luna aprilie 2004) -din care - cheltuieli C+M - 639.577,4mii lei

 • -  durata de realizare - 6 luni conform Studiului de Fezabilitate

Președinte de ședință Tălășman Miluță