Hotărârea nr. 153/2004

Modificarea HCL nr.625 19.12.2003 referitoare la aprobarea taxei de emitere a acordului unic

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 153 din 13 05 2004

privind: modificarea HCL nr.625/19 12 2003 referitoare la aprobarea taxei de emitere a acordului unic

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.44 728/6 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.608/20 11 2003 privind constituirea comisiei de Acorduri unice pentru emiterea autorizației de construire/desființare și aprobarea regulamentului de funcționare a comisiei;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.2 din HCL nr.625/19 12 2003, cu art.21 care va avea următorul cuprins:

“Art.21- Taxa pentru emiterea acordului unic nu se datorează pentru obiectivele de investiții în construcții de interes public județean sau local, precum și pentru lucrările în construcții supuse avizării ai căror beneficiari sunt instituțiile publice”.

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Tălășman Miluță

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei