Hotărârea nr. 152/2004

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 152 din 13 05 2004

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46 270/11 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.15 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2004, astfel:

  • -  la venituri: - cap.37 02 08 - poziția Subvenții de la bugetul de stat pentru drumuri +20 000 000 mii lei

  • -  la cheltuieli: - cap.68 02 70 - poziția Cheltuieli de capital+ 20 000 000 mii lei

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Tălășman Miluță

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei