Hotărârea nr. 151/2004

Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun persoanelor care desfasoara activitati de voluntariat in cadrul Primariei municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 151

din 16 12 2004

privind: aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun persoanelor care desfășoară activități de voluntariat în cadrul Primăriei municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 170/14 12 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă cheltuielile necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun persoanelor care desfășoară activități de voluntariat în cadrul Primăriei municipiului Galați, de la capitolul 68 02 38.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 151.doc