Hotărârea nr. 150/2004

Aprobarea pentru elevi si studenti a reducerii cu 50% a costului abonamentelor pe transportul urban de calatori, pe o linie

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 150 din 16 12 2004

privind: aprobarea pentru elevi și studenți a reducerii cu 50% a costului abonamentelor pe transportul urban de călători, pe o linie

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 116/14 12 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere art.176 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă pentru elevi și studenți reducerea cu 50% a costului abonamentelor pe transportul urban de călători, pe o linie, pentru anul 2005.

Art.2 - Abonamentele eliberate conform art.1 sunt nominale, netransmisibile și nu se pot utiliza pe curse speciale.

De prevederile art.1 beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și învățământul particular acreditat.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 150.doc