Hotărârea nr. 149/2004

Aprobarea asocierii intre Consiliul Local Galati si S.C. TV GALATI SA in vederea amplasarii panourilor publicitare

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 149

din 29 04 2004

privind: aprobarea asocierii între Consiliul Local Galați și S.C. TV GALATI SA în vederea amplasării panourilor publicitare.

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 336/27 04 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajare a teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile HCL nr.73/2000 privind aprobarea regulamentului pentru construirea, amplasarea și exploatarea suporturilor pentru firme și reclame în municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”x” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă asocierea între Consiliul Local Galați și S.C. TV GALATI SA în vederea amplasării panourilor publicitare.

Art.2 - Se aprobă contractul de asociere între Consiliul local al municipiului Galați și S.C. TV GALATI SA prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Borcea Ionel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei