Hotărârea nr. 147/2004

Stabilirea criteriilor suplimentare in vederea atribuirii terenurilor disponibile, tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in baza Legii nr. 15 2003

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 147 din 29 04 2004

privind: stabilirea criteriilor suplimentare în vederea atribuirii terenurilor disponibile, tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 450/27 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se stabilesc criteriile suplimentare în vederea atribuirii terenurilor disponibile, tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Borcea Ionel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei