Hotărârea nr. 146/2004

Inchirierea prin licitatie publica a terenului proprietate privata a municipiului Galati, in suprafata de 25,5502 ha situat in extravilanul comunei Vadeni, judetul Braila, in scopul construirii unui supermarket si galerii de prezentare

ROMÂNIA

JUDEȚ UL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 146 din 29 04 2004

privind: închirierea prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 25,5502 ha situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila, în scopul construirii unui supermarket și galerii de prezentare.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 636/27 04 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”h” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 25,5502 ha situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila, în scopul construirii unui supermarket și galerii de prezentare, pe o durată de 49 ani.

Terenul este identificat în anexa I care face parte integrantă prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Caietul de sarcini necesar închirierii terenului este prevăzut în anexa III care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Borcea Ionel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei