Hotărârea nr. 145/2004

Modificarea si completarea HCL nr.86 27.03.2003 referitoare la atribuirea in folosinta gratuita a unui teren, proprietate publica a municipiului Galati, administrat de Consiliul Local al municipiului Galati, Agentiei Nationale pentru Locuinte, modificata si completata prin HCL nr. 135 2003 si prin HCL nr.552 2003

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 145 din 29 04 2004

privind: modificarea și completarea HCL nr.86/27 03 2003 referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, administrat de Consiliul Local al municipiului Galați, Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată prin HCL nr. 135/2003 și prin HCL nr.552/2003

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 634/27 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.86/2003, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, administrat de Consiliul Local al municipiului Galați, pe durata execuției locuințelor, Agenției Naționale pentru Locuințe.

Terenul are suprafața de 8,90 ha și este identificat în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art III- Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Borcea Ionel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei