Hotărârea nr. 144/2004

Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a serviciului regulat de transport public local de calatori in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 144 din 29 04 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați, Inițiator: Primarul municipiului Galați,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 41 036/29 04 2004;

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile O.G. 86 / 2001 privind serviciile de transport public local de călători;

Având în vedere prevederile Legii 284 / 2002 de aprobare a O.G. 86 / 2001;

Având în vedere prevederile H.G. 828 / 2003 pentru aplicarea O.G. 86 / 2001;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea 215 / 2001 a Administrației publice locale;

În temeiul art.46, alin.1 din Legea 215 / 2001 a Administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1- Se înființează Serviciul de specialitate privind transportul public local de călători, serviciu în cadrul aparatului propriu al Consiliului local. Serviciul va cuprinde 6 posturi obținute prin redistribuire de la celelalte compartimente.

Art.2 - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 - Serviciul organizat potrivit art. 1 din prezenta Hotărâre are ca obiect de activitate și atribuțiile consemnate în art. 6, alin. (3) din Regulament.

Art.4 - (1) Rețeaua de transport public local de călători în municipiul Galați se împarte în trasee principale și trasee secundare în funcție de importanța zonelor și de fluxul de călători existent.

 • (2) Traseele principale și traseele secundare vor fi stabilite prin Serviciul de specialitate înființat și vor fi supuse aprobării Consiliului local până la data de 10 mai 2004.

Art.5-Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.6 - Secretarul municipiului Galați, va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Borcea Ionel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

GRIGORE MATEI

ANEXA

la HCLnr. 144/29 04 2004

de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 - Serviciul regulat de transport public local de călători are la bază următoarele principii:

 • a) respectarea drepturilor și intereselor legitime ale călătorilor;

 • b) asigurarea deplasării în condiții de siguranță și de confort;

 • c) protecția mediului;

 • d) tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți utilizatorii;

 • e) servicii de calitate în condițiile unor tarife accesibile pentru călători;

 • f) administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică și a fondurilor bănești;

 • g) dezvoltarea durabilă.

Art.2 - Modul de organizare și funcționare a serviciilor de transport public local de călători are ca obiective:

 • a) asigurarea competiției între operatori și deschiderea pieței;

 • b) creșterea calității și a eficienței serviciului;

 • c) asigurarea transparenței în ceea ce privește delegarea gestiunii serviciului și stabilirea tarifelor;

 • d) creșterea siguranței în exploatare și asigurarea continuității serviciului de transport public local de călători.

Art.3 - (1) Transportul public local de călători cuprinde:

 • a) serviciul de transport regulat public local de călători;

 • b) serviciul de transport regulat special local de călători.

 • (2) Serviciul de transport regulat public local de călători se caracterizează prin:

 • a) este prestat de către operatori autorizați;

 • b) se desfășoară pe bază de programe de circulație prestabilite aprobate de Consiliul local, ținându-se seama de propunerile persoanelor fizice și juridice;

 • c) are în vedere asigurarea satisfacerii fluxurilor de călători pe toată durata zilei.

 • (3) Serviciul de transport regulat special local de călători se caracterizează prin:

 • a) este prestat de către operatori de transport autorizați;

 • b) se desfășoară pe bază de programe de circulație stabilit în contractul de prestare a transportului și avizat de serviciul de specialitate al Primăriei;

 • c) transportul se desfășoară numai pe teritoriul localității și numai pe bază de contract încheiat între operatorul de transport autorizat și o terță persoană juridică, pentru transportul tur-retur de călători de la domiciliu la locul ae muncă sau la o instituție;

 • d) programul de circulație cuprinde traseul, punctele capăt de traseu, punctele intermediare de debarcare sau îmbarcare și orele stabilite pentru acestea după programul de funcționare a obiectivelor deservite;

 • e) tarifarea se realizează pe baza de tarife aplicate parcursului și / sau timpului la dispoziție și în raport de capacitatea autovehiculului utilizat. Este interzisă folosirea biletelor de călători utilizate în rețeaua transportului public local de călători;

 • f) oprirea se face la puncte - cap de traseu, puncte de debarcare sau îmbarcare, oprirea în stațiile transportului public local de călători fiind interzisă;

 • g) pentru legitimare, călătorii vor avea obligatoriu asupra lor autorizații de călătorie valabile, emise de persoana juridică care a angajat operatorul de transport;

 • h) se supune controlului și reglementărilor adoptate de Consiliul local și Primărie.

 • (4) Programele de circulație întocmite potrivit prevederilor art. 3, alin. 2 și 3 din acest Regulament trebuie să:

 • a) asigure dezvoltarea echilibrată și eficientă, într-un mediu concurențial real, a tuturor tipurilor de transport public local de călători efectuat cu autobuze, microbuze, minibuze, tramvaie, troleibuze;

 • b) stimuleze folosirea tipurilor de mijloace de transport de mare capacitate, care pot asigura gradele de poluare sau aglomerație în trafic cele mai scăzute;

 • c) fie corelate cu celelalte programe de circulație locale, județene, interjudețene existente ale altor moduri de transport existente: feroviar, naval, după caz (stațiile CFR, autogara, trecere bac, gara portuară);

 • d) fie întocmite pentru fiecare traseu și să cuprindă stații de urcare / coborâre stabilite, precum și orarul de circulație.

 • (5) Transportul public local de călători se realizează pe trasee fixe de-a lungul cărora se stabilesc stații de urcare / coborâre a călătorilor, ce vor fi semnalizate și amenajate corespunzător de către operatorii de transport administratori ai căilor rutiere respective.

în funcție de importanța zonei, de fluxul de călători existent, traseele vor fi principale și secundare. Pentru aceste trasee se utilizează mijloace de transport de capacitate corespunzătoare. în funcție de configurația rețelei de căi rutiere din municipiu, traseele vor fi circulare, radiale, de ramificație.

 • (6) Tarifele de transport se încasează de către operatorii de transport de la călători, numai în schimbul unei legitimații de călătorie cu regim special, valabilă la data efectuării călătoriei. Costul legitimației de călătorie se plătește de către călători cu anticipație sau cel mai târziu la începutul călătoriei.

Art4 - (1) Mijloacele de transport rutiere în comun sunt vehiculele destinate în mod special transportului public local de călători. Acestea sunt:

 • a) autobuze urbane, destinate și echipate pentru transportul de persoane și bagajele acestora, unde pasagerii sunt pe scaune sau în picioare, având cel puțin 17 locuri pe scaune, inclusiv al șoferului;

 • b) tramvaie;

 • c) troleibuze;

 • d) minibuze sau microbuze, destinat prin construcție transportului a 10 -17 persoane pe scaune, inclusiv al șoferului dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune și în picioare.

 • (2) Serviciul de specialitate privind transportul public local de călători din aparatul propriu al Primăriei, va ține un registru special în care se vor evidenția toate mijloacele de transport înmatriculate sau înregistrate, deținute de către operatorii de transport și inspecțiile tehnice periodice valabile ale acestora. Un mijloc de transport poate fi deținut de către operatorul de transport în proprietate, cu contract de închiriere sau contract de leasing cu excepția contractului de comodat. Un operator de transport nu poate angaja în transportul public un mijloc de transport care nu este în evidenta Registrului special.

 • (3) în cazul autobuzelor, microbuzelor și minibuzelor, evidența în Registrul special se întocmește pe baza licenței de execuție iar în cazul troleibuzelor și tramvaielor, pe baza documentelor privind deținerea legală a acestora și a documentației privind agrearea acestora pentru transportul public local de călători. Art.5 - (1) Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul transportului public local de călători prin Consiliul local se stabilește strategia de dezvoltare, modernizare și funcționare pe termen mediu și lung a acestor transporturi, ținând seama de planurile de urbanism și de programele de dezvoltare economico-socială a municipiului.

 • (2) Zonele de intersecție între traseele rutiere, feroviare, navale de pe raza municipiului trebuie amenajate cu terminale sau puncte de tranzit iar programele de circulație să fie corelate cu nevoile sociale de deplasare atât ale populației din municipiu cât și ale celei aflate în tranzit.

 • (3) Pe traseele amenajate pentru deplasarea tramvaielor și a troleibuzelor programele de circulație ale acestora vor fi întocmite în scopul maximizării utilizării capacității acestora. Numărul de curse rămase disponibile pe aceste trasee va putea fi atribuit prin licitație operatorilor de transport, deținători ai altor tipuri de mijloace rutiere de transport în comun.

 • (4) Microbuzele și minibuzele vor fi folosite de regulă pe trasee secundare, pentru a se evita creșterea densității traficului pe traseele aglomerate și pentru asigurarea transportului public local de călători pe trasee greu accesibile pentru mijloacele de transport de mare capacitate.

Art.6 - (1) Consiliul local este abilitat să organizeze, să reglementeze, să monitorizeze și să controleze transportul public local de călători, conform legislației în vigoare și are obligația de a întreprinde măsuri pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea acestui transport.

 • (2) Consiliul local va înființa o bază de date privind nevoia locală de transport public de călători, prin evaluarea fluxurilor locale și în tranzit și a perioadelor de vârf a acestor fluxuri în decursul zilei, săptămânii, lunii și anului.

 • (3) în cadrul aparatului propriu al Consiliului local, se înființează serviciul de specialitate privind transportul public local. Principalele atribuții ale acestui serviciu, sunt:

 • a) aplicarea hotărârilor Consiliului local cu privire la organizarea și desfășurarea transportului public local de călători cu mijloace auto, troleibuze și tramvaie;

 • b) organizarea concesionării executării transportului public de călători operatorilor de transport autorizați. Aplicarea normelor locale și negocierea contractelor de concesiune;

 • c) crearea unui sistem relațional cu operatorii de transport cu călătorii, cu instituții ale statului. Informarea și consultarea periodică a călătorilor;

 • d) asigurarea tipăririi, gestiunii, distribuției și controlului legitimațiilor de călătorie:

 • e) întocmirea documentațiilor solicitate de Consiliul local;

 • f) stabilirea rețelei de trasee de transport public local de călători, precum și a programelor de circulație pentru fiecare traseu;

 • g) stabilirea strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public local de călători în concordanță cu strategia și direcțiile de dezvoltare a transportului județean, preconizate de Consiliul județean;

 • h) urmărirea modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatorii de transport autorizat:

 • i) stabilirea modului de formare a tarifelor și a modului de respectare a acestora de către operatorii de transport;

 • j) urmărirea modului de subvenționare a transportului și a categoriilor de călători care pot beneficia de aceste subvenții sau de gratuități;

 • k) urmărirea modului cum sunt ținute evidențele contabile ale operatorilor de transport care beneficiază de subvenții;

 • l) înființarea unei baze de date care vor fi permanent actualizate, privind nevoia locală de transport public de călători prin evoluarea fluxurilor locale și în tranzit și a perioadelor de vârf a acestor fluxuri în decursul zilei, săptămânii, lunii și anului;

 • m) controlul operatorilor de transport privind continuitatea și respectarea contractelor de concesiune și a caietelor de sarcini;

 • n) organizarea, supravegherea, monitorizarea și controlul modului cum se execută transportul public local de călători și luarea de măsuri în cazul în care nu se asigură performanțele pentru care operatorul s-a obligat;

 • o) asigurarea urmăririi în trafic a modului cum mijloacele de transport execută serviciul respectiv;

 • p) urmărirea îndeplinirii condițiilor de protecție a mediului, de igienizare a mijloacelor de transport și a stațiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor;

r) urmărirea desfășurării transportului public local de călători în condițiile de regularitate, confort și siguranță pe criterii de competitivitate și concurențialitate;

s) întocmirea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului local și a infrastructurii aferente; promovarea reabilitării infrastructurii;

t) întocmirea regulamentului de desfășurare a transportului public local de călători, pentru fiecare tip de transport: auto, tramvaie, troleibuze;

u) ținerea evidenței în Registrul special al mijloacelor de transport și a inspecțiilor tenice periodice;

 • v) analizarea permanentă a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către operatorii de transport;

w) avizarea programului de circulație a transportului special local de călători.

Art.7 - (1) Principalele obiective urmărite de Consiliul local și de Primar în domeniul transportului public local de călători sunt: îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestui transport; creșterea calității vieții cetățenilor prin susținerea dezvoltării economice a municipiului și prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne; acordarea de facilități unor categorii de persoane; asigurarea capacității suficiente de transport pe rute aglomerate.

 • (2) Promovarea și eficiența transportului public local de călători se realizează prin următoarele măsuri:

 • a) asigurarea prestării transportului public local în condiții civilizate, cu mijloace de transport modeme și la tarifele cele mai accesibile;

 • b) asigurarea dezvoltării și modernizării infrastructurii de transport, în concordanță cu programele de dezvoltare economico-socială a municipiului și a zonei limitrofe, precum și cu planurile de urbanism;

 • c) diminuarea costurilor externe (indirecte) suportate de călători provocate de poluare, congestionarea traficului, aglomerația în mijloacele de transport, nerespectarea programelor de circulație;

 • d) asigurarea surselor de finanțare necesare acordării de facilități categoriilor defavorizate ale populației și susținerii serviciilor de transport public în zone din municipiu cu accesibilitate redusă.

Art.8 - (1) Acoperirile influențelor financiare rezultate din reducerile de tarife la legitimațiile gratuite și la abonamentele pentru transportul public local de călători aprobate de Consiliul local pentru anumite categorii de persoane, se asigură din bugetul local. Condițiile concrete în care va fi subvenționat sau suportat costul călătorilor se vor stabili prin contractul de concesiune al acestui serviciu în condițiile legilor.

 • (2) Subvenționarea costului călătoriilor în conformitate cu O.G. 97 / 1999 se va acorda numai acelor operatori de transport pe ale căror mijloace de transport sunt valabile legitimațiile de călătorie acordată persoanelor care beneficiază potrivit legii, de gratuitate și reducerea costului călătoriei.

 • (3) Costul călătoriei va fi considerat costul total în care sunt incluse și facilitățile acordate.

 • (4) Consiliul local poate acorda facilități unor categorii de persoane sau direct operatorilor pentru transportul efectuat pe anumite trasee, prin acoperirea totală sau parțială a costului călătoriei.

 • (5) Subvenționarea costului călătoriilor poate fi stabilită de Consiliul local prin hotărâre, în următoarele cazuri:

 • a) pentru persoane sau categorii de persoane defavorizate, stabilite potrivit legii;

 • b) pentru asigurarea transportului în zone delimitate din municipiu.

în aceste cazuri, o cotă parte a tarifului călătoriei se poate suporta de către operatorul de transport în schimbul unor facilități acordate, conform legii, prin hotărâre a Consiliului local.

De asemenea, subvenționarea costului călătoriilor mai poate fi acordată în condițiile speciale în care nici un operator de transport nu se angajează să asigure transportul la tarifele stabilite.

 • (6) în contractul de concesiune al transportului, subvenția și condițiile de preluare în sarcina bugetului local a costului călătoriei, vor constitui clauze. Contractul va conține și clauze privind condițiile în care se pot realiza modificări ale tarifelor de transport.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA TRANSPORTULUI

PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

Art.9 - (1) Raporturile dintre Consiliul local, Primar pe de o parte și operatorii de transport, se bazează pe relații contractuale, stabilite în contractul de concesiune a serviciului de transport public local de călători. Acest contract se încheie pentru un traseu, o grupă de trasee sau pentru întreaga rețea de trasee, pe baza programelor de circulație stabilite pentru traseele respective în exclusivitate în interiorul localității

 • (2) Contractul de concesiune se încheie numai după ce operatorul de transport autorizat a obținut dreptul de a presta serviciul de transport pe traseele respective, cu respectarea Legii concesiunilor 219 / 1998 și H.G. 216 / 1999 de aplicare a legii concesiunilor. Drepturile și obligațiile părților contractante decurg din momentul semnării contractului.

Art.10 - (1) Pentru realizarea transportului public local de călători, Consiliul local utilizează unul sau mai mulți operatori de transport autorizați cărora le încredințează prin licitație publică contractul de concesiune al transportului respectiv.

 • (2)  Concesiunea se face în condițiile stabilite prin contractul-cadru și regulamentul-cadru aprobate prin H.G. 828 / 10.07.2003.

 • (3) Pe durata concesionării, în conformitate cu atribuțiile legale, Consiliul local și Primarul păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului de transport public local de călători și dreptul de a urmări, a controla și a supraveghea îndeplinirea obligațiilor efectuării transportului public local de călători privind:

 • a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorii de transport;

 • b) derularea ritmică a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite și a orarelor zilnice și săptămânale;

 • c) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și / sau modernizare a mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente transportului public local de călători;

 • d) modul de formare și de stabilire a tarifelor pentru transportul public local de călători.

 • (4) Consiliul local stabilește prin hotărâre, rețeaua traseelor de transport public local de călători, programele de circulație, modul concret prin care va fi concesionat transportul public local de călători, pe trasee, pe grupe de trasee sau pe întreaga rețea de trasee.

 • (5) În maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii, Consiliul local prin serviciul de specialitate al Primăriei care va fi constituit, va organiza licitație pentru atribuirea contractelor de concesiune a transportului public local de călători. Data și condițiile desfășurării licitației vor fi anunțate public în conformitate cu prevederile legale.

 • (6) Pentru SC TRANSURB SA Galați, contractul de concesiune a traseelor transportului public local de călători, se atribuie prin procedura negocierii directe, pe toată durata în care nu se privatizează sau nu își subconcesionează mijloacele de transport și infrastructura aferentă.

 • (7) Pe durata concesionării, Consiliul local poate hotărî în cazuri bine justificate din punct de vedere tehnic, economic și social, modificarea traseelor, anularea unor trasee, introducerea de noi trasee, modificarea programelor de circulație.

 • (8) Cursele noi introduse pe un traseu sau o grupă de trasee, vor fi oferite operatorului care deține contractul de concesiune respectiv. Noile trasee înființate sau cursele noi atribuite și refuzate de operatorul de transport, vor fi acordate prin licitație altor operatori.

Art.11 - (1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente transportului public local de călători se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice și a principiilor autonomiei financiare a operatorilor de transport privind suportarea de către utilizatori și recuperarea integrală prin tarif a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare. Se va ține seama de interesul general, de tarifele practicate și de condițiile de transport oferite beneficiarilor.

 • (2)  Pentru finanțarea investițiilor necesare în vederea dezvoltării și modernizării infrastructurii transportului public local de călători, Consiliul local poate contracta credite ori poate concesiona infrastructura aferentă transportului public de călători, în condițiile legii, pe o perioadă limită, în funcție de specificul activității.

 • (3) Bunurile pe care concendentul infrastructurii aferente sau a mijloacelor de transport le realizează din fonduri proprii, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de concesiune precum și după expirarea acestuia, dacă nu s-a convenit altfel. Prin infrastructura aferentă transportului public local de călători se înțelege:

 • a) baza materială pentru întreținere, reparare și parcare a mijloacelor de transport deținute;

 • b) calea de rulare a tramvaielor;

 • c) liniile de contact electrice pentru tramvaie și troleibuze;

 • d) stațiile de transformare aferente liniilor de contact electrice.

 • (4) Consiliul local poate decide concesionarea/închirierea mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente transportului public local de călători aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului, care poate fi atribuită exclusiv operatorului care va realiza nemijlocit și activitatea de transport public local de călători.

 • (5) Concesionarea poate fi inițiată de concendent sau la cererea/inițiativa unui concesionar interesat și are la bază un studiu de oportunitate efectuat de concendent, în condițiile legii.

 • (6) în condițiile în care un operator de transport intenționează să realizeze o investiție care va avea influențe asupra costurilor activității de transport în sensul creșterii tarifelor, aceasta va fi adusă la cunoștința Consiliului local, care va aviza dacă și în ce condiții se va realiza compensarea / recuperarea costului investiției, în conformitate cu prevederile legale, precum și regimul juridic al bunurilor realizate de concendent din fondurile proprii în timpul și după expirarea contractului de concesiune.

 • (7) Contractul de concesiune va prevedea în ce condiții bunurile de retur, de preluare și proprii, rămân în proprietatea concendentului sau în proprietatea concesionarului precum și condițiile de restituire a bunurilor concesionate, cu respectarea prevederilor legale.

Art.12 - (1) Operatorii de transport public local de călători sunt societățile comerciale deținătoare de licențe de transport și de licențe de execuție pentru autovehicule, eliberate de Filiala Galați ARR și autorizate de comisia de autorizare, care prestează servicii publice în condițiile stabilite de Consiliul local și Primar, în temeiul legii.

 • (2) Operatorul de transport public local de călători va beneficia de tratament identic cu operatorul de transport public de călători județean sau interjudețean, în ceea ce privește:

 • a) obținerea licențelor și regimul de utilizare a acestora;

 • b) suspendarea sau anularea licențelor;

 • c) controlul executării transportului și sancțiunile aplicate de către autoritățile competente.

Art.13 - (1) SC TRANSURB SA Galați poate fi privatizată în condițiile legii, numai în baza hotărârii Consiliului local al municipiului.

 • (2) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor aparținând infrastructurii aferente transportului public local de călători din domeniul privat al municipiului, se face numai în cadrul procedurii de concesiune a transportului public local de călători prin licitație publică, către operatorii privați autorizați, cărora li s-a atribuit în concesiune executarea serviciului.

 • (3) Caietul de sarcini privind privatizarea, respectiv vânzarea, concesionarea sau închirierea, trebuie să menționeze printre altele, condiția menținerii serviciului de transport la indicatorii de performanță ai contractului de concesiune, cel puțin încă 15 ani în ce privește transportul cu tramvaiele, 10 ani în ce privește transportul cu troleibuze și 5 ani în ce privește transportul cu mijloace rutiere.

 • (4) Nu pot face obiectul vânzării bunurile ce constituie infrastrucuri definite la art. 11, alin. 3, lit. ”b”, “c”, “d” din prezentul regulament.

 • (5) în condițiile în care există hotărârea Consiliului local privind concesionarea / închirierea sau vânzarea unor bunuri aferente infrastructurii de transport public local de călători (a se vedea H.C.L. 525 / 20.11.2003 privind concesionarea unor bunuri la SC TRANSURB SA Galați și contractul de concesiune 393356 / 23.12.2003) acestea vor fi oferite numai acelui operator sau grup asociat de operatori de transport care preia în concesiune cel puțin jumătate din traseele transportului public local de călători.

Art. 14 - (1) Operatorii de transport public local de călători, care execută transport public local, sunt de interes local și își desfășoară activitate pe raza municipiului și nu se poate extinde în afara acestuia. El desfășoară activitatea în temeiul unui contract de concesiune.

 • (2) Un operator de transport autorizat poate presta serviciul de transport public local de călători și în altă localitate sau în alt județ dacă deține un exemplar de serviciu al licenței de transport emisă de Agenția ARR, valabilă pentru localitatea respectivă și dacă are contract de concesiune în acest sens.

 • (3) Un operator de transport autorizat nu poate presta serviciul de transport public local de călători în două sau mai multe localități cu aceleași mijloace de transport și pe aceleași programe de circulație, acest gen de transport fiind definit ca transport public județean de călători coordonat de Consiliul județean.

Art.15 - (1) Operatorii de transport public local de călători își exercită obligațiile potrivit termenelor și condițiilor prevăzute în contractul de concesiune și în acord cu normele specifice transportului public elaborate de Ministerul Administrației și Internelor, respectiv de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și de Consiliul local.

(2) La elaborarea reglementărilor specifice, Consiliul local va consulta operatorii de transport, asociațiile profesionale ale acestora și reprezentanții asociațiilor cetățenești reprezentative.

Art,16 - (1) în cazul în care Consiliul local a desemnat ca doi sau mai mulți operatori să efectueze transportul public local de călători, se va încheia câte un contract de concesiune cu fiecare dintre aceștia, pentru trasee diferite sau pentru același traseu, dacă traseul respectiv nu poate fi deservit de un singur operator. în contractele de concesiune ale transportului public local de călători, se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimațiilor de călătorie, emise de fiecare dintre operatorii de transport public local, pe toate mijloacele de transport în comun.

 • (2) Legitimațiile de călătorie vor fi tipărite sub autoritatea Consiliului local și vor fi înregistrate și gestionate ca documente cu regim special și sub formă de cartele magnetice. Prin legitimații de călătorie se înțelege: bilete, abonamente și autorizații de călătorie gratuită.

 • (3) în vederea stabilirii modului concret în care se vor calcula veniturile cuvenite fiecărui operator de transport între Primar și operatorii de transport public local se va încheia un contract de distribuție a încasărilor provenite din vânzarea legitimațiilor de călătorie, dacă pe același traseu funcționează mai mulți operatori.

 • (4) De regulă, toate cursele de pe rețeaua de trasee, grupa de trasee sau traseu, după caz, se atribuie în vederea efectuării serviciului unui singur operator autorizat sau unei singure asocieri de operatori autorizați. Licitația pentru concesionarea transportului executat pe întreaga rețea de trasee, pe grupe de trasee sau pe traseu poate fi câștigată de un operator sau de o asociere de operatori autorizați. Dacă nici unul dintre operatorii acceptați la licitație nu are capacitatea să preia concesionarea executării întregului serviciu de transport, conform ofertelor, licitația se va desfășura pe grupe de trasee sau dacă nici pentru grupe de trasee nu există oferte, pe un singur traseu.

 • (5) Traseele vor fi împărțite distinct în trasee principale și trasee secundare, în funcție de fluxurile de călători pe trasee sau de condițiile de acces la acestea, motiv pentru care transportul va fi asigurat cu mijloace de transport de capacități diferite. Traseele principale vor fi deservite de mijloace de transport de mare capacitate, autobuze, troleibuze, tramvaie iar traseele secundare de mijloace de transport din categoria microbuzelor și minibuzelor. Licitația pentru concesionarea transportului public local de călători se va desfășura după caz, în următoarea succesiune: separat pentru traseele principale deservite iar apoi pe trasee secundare.

 • (6) În cazul câștigării unei licitații de către o asociere de operatori, Primăria va încheia contractul de concesiune cu operatorul coordonator al asocierii stabilit reprezentativ prin contractul de asociere.

Contractul de asociere conține următoarele: scopul și durata asocierii, durata de valabilitate a autorizației fiecărui operator, mijloacele de transport pe care deține licențe de execuție pe vehicul, traseele și programele de circulație deservite de fiecare operator, condițiile în care asocierea asigură serviciul de transport concesionat.

Dacă dintr-o asociere se retrage un operator, Consiliul local poate scoate la licitație traseele, dacă operatorii rămași în asociere nu au capacitate de a le prelua. După încheierea contractului de concesiune în asocierea respectivă, nu pot fi atrași alti operatori autorizați.

 • (7)  Pentru tipărirea, gestionarea, eliberarea legitimațiilor de călătorie, contractul de concesiune trebuie să respecte următoarele clauze și cerințe:

 • a) legitimațiile de călătorie pot fi tipizate universal valabile pentru orice mijloc de transport cursă, traseu și operator. Ele vor fi eliberate contra cost anticipat prin puncte special amenajate și autorizate de Primărie. Prin contractul de concesiune se va stipula modalitatea de distribuție a veniturilor realizate din utilizarea legitimațiilor de călătorie universal valabile între operatorii de transport care deservesc traseele rețelei, cu acordul acestora.

 • b) Legitimațiile de călătorie pot fi tipizate individualizate pe fiecare operator, care vor fi eliberate contra cost la ghișee specializate sau la urcarea în mijlocul de transport, în cazul biletelor sau anticipat în cazul abonamentelor. Pentru abonamente se va stabili în contractul de concesiune criteriul de distribuție a veniturilor încasate din vânzarea acestora.

De regulă, nu pot fi aplicate simultan ambele modele de legitimații de călătorie tipizate. Pe un traseu va fi utilizat un singur model, interdicție care se extinde și asupra traseelor care au în comun cu acesta cel puțin două stații consecutive.

Primăria va asigura contra cost tipărirea legitimațiilor de călătorie necesare, la cererea operatorilor sub reglementarea și controlul Consiliului local, care va stabili prin hotărâre, modul și condițiile de asigurare și monitorizare de către Primărie a legitimațiilor de călătorie utilizate în transportul public local de călători.

Autorizațiile de călătorie gratuită se vor asigura de către Primărie și vor fi distribuite numai persoanelor stabilite prin hotărârea Consiliului local. Operatorii de transport vor fi informați asupra numărului de autorizații de călătorie distribuite gratuit, pe trasee și relații valorice ale acestora, informații care vor constitui criterii de distribuire a veniturilor cuvenite operatorilor prin subvenționare.

CAPITOLUL III

DREPTURI Șl OBLIGAȚII

Art.17 - (1) Drepturile și obligațiile călătorilor, garantarea dreptului de a beneficia de transport public local de călători pentru toți utilizatorii, persoane fizice, este prevăzută în prezentul regulament. Călătorii au dreptul de acces la informațiile publice cu privire la transportul local de călători. Operatorii, Consiliul local și Primăria, au obligația de a comunica informațiile cu privire la calitatea serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale, care sunt considerate de interes public.

 • (2) Informațiile privind rețeaua traseelor de transport public local de călători, programele de circulație și tarifele aplicate vor fi asigurate în stațiile de urcare/coborâre de pe trasee, de către serviciul de specialitate al Consiliului local iar în autogări și în mijloacele de transport, de către administratorii acestora pentru zona de deservire respectivă. De asemenea, în autogări și în mijloacele de transport, vor fi prezentate informații referitoare la obligațiile operatorului de transport în relația cu publicul călător, respectiv obligațiile călătorilor precum și sancțiunile aferente încălcării acestor obligații reieșite din contractul de concesiune și din acest regulament.

 • (3) Indicatorii de calitate ai serviciului, structura tarifară și clauzele contractului de concesiune considerate prin hotărârea Consiliului local ca fiind de interes public, vor fi publicate de către Primărie.

 • (4) Hotărârile Consiliului local cu privire la transportul public local de călători, vor fi publicate prin grija serviciului de specialitate. în condițiile în care unele prevederi aduc prejudicii în vreun mod unor călători, acestea pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii la Primărie și vor constitui în cazuri justificate, temeiul hotărârilor de modificare a prevederilor respective, precum și de reparație a prejudiciului creat, în condițiile legii.

 • (5) Principalele obligații ale călătorilor, sunt:

 • a) să achite contravaloarea transportului, numai pe baza costului imprimat lizibil pe legitimația de călătorie;

 • b) să respecte integritatea mijloacelor de transport și a infrastructurii de transport (dotarea din stațiile de călători, afișajul, indicatoarele);

 • c) să prezinte la control legitimația de călătorie valabilă;

 • d) să nu agreseze fizic, verbal, conducătorul mijlocului de transport, organele de control, ceilalți călători.

Art.18 - (1) Drepturile și obligațiile operatorilor de transport, sunt prevăzute în legislația în vigoare precum și în regulamentele privind efectuarea transportului public local de călători, conform prevederilor contractelor de concesiune. La încheierea contractelor de concesiune se va ține seama de următoarele principii:

 • a) încasarea tarifelor aferente transportului public local de călători prestat;

 • b) actualizarea tarifelor cu indicele prețurilor de consum;

 • c) modificarea tarifului în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual se realizează numai în cazul în care serviciul nu este subvenționat;

 • d) întreruperea executării transportului public local de călători în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Consiliul local și Primărie, conform legislației și normelor în vigoare.

 • (2) Un operator de transport public local de călători are în principal următoarele drepturi:

 • a) de a participa la orice licitație privind concesionarea transportului public local de călători realizat cu autobuze, microbuze, minibuze, tramvaie și troleibuze;

 • b) de a beneficia de clauze contractuale în condiții egale și nediscriminatorii în raport cu alți operatori;

 • c) de a beneficia de măsuri compensatorii, în cazul rezilierii unilaterale din cauze neimputabile a contractului de concesiune, înainte de termen;

 • d) de a beneficia de preemțiune, în cazul reînoirii contractului de concesiune;

 • e) de a-și acoperi cheltuielile și de a realiza un beneficiu minim acceptat, prin aplicarea tarifelor pentru executarea serviciului concesionat;

 • f) de a beneficia de căi de atac împotriva sancțiunilor primite din partea autorităților competente sau cu privire la nerespectarea unor obligații ale Consiliului local sau Primar;

 • g) de a aplica tarife stabilite pe principiul pieței libere, când acestea nu fac obiectul subvențiilor, contractului de concesiune sau al unor limitări aprobate prin hotărârea Consiliului local;

 • h) de a solicita renegocierea contractului de concesiune în cazul în care continuarea activității de transport ar conduce la crearea de prejudicii semnificative.

Art.19 - (1) Operatorii de transport public local de călători au față de călători, următoarele obligații:

 • a) să respecte regulile asumate prin contractul de concesiune;

 • b) să servească toți călătorii, fără descriminare, pe traseele cuprinse în contractul de concesiune;

 • c) să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul local;

 • d) să furnizeze Consiliului local și primarului, informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării evaluării, funcționării și dezvoltării transportului public local de călători, în conformitate cu clauzele contractului de concesiune și cu prevederile legale în vigoare;

 • e) să reducă costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procesurilor concurențiale prevăzute în normele legale în vigoare pentru achizițiile de lucrări, bunuri și servicii, când operatorii beneficiază de subvenții pentru executarea transportului;

 • (2) Operatorii de transport public local de călători, răspund de neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în acest articol, aplicându-se sancțiuni contravenționale sau poate fi reziliat în condițiile legii contractul de concesiune;

 • (3) Indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul local, se vor regăsi în caietul de sarcini al contractului de concesiune al transportului public local de călători și se vor referi în special la:

 • a) regularitatea curselor;

 • b) condițiile de confort asigurate;

 • c) gradul maxim de aglomerație acceptat;

 • d) obligațiile privind efortul investițional pentru dezvoltare și modernizare;

 • e) pachetul minim de servicii obligatorii să fie asigurate;

 • f) obligații privind protecția mediului;

 • g) asigurarea călătorilor pentru daune și accidente;

 • h) reducerea cheltuielilor externe;

 • i) minimizarea tarifelor aplicate;

 • j) frecvența curselor pe un traseu;

 • k) alte prevederi calitative.

Art.20 - (1) Operatorii de transport public local de călători, existenți la data intrării în vigoare a O.G. 86 / 2001, vor fi autorizați în termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii 284 / 2002 de aprobare a ordonanței. Sunt supuse autorizării operatorii de transport cât și compartimentul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului local. Autorizarea se face de comisia constituită la nivelul Prefecturii, în conformitate cu regulamentul de funcționare prevăzut în anexa 2 la H.G. 828 / 2003.

(2) Serviciul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului local va monitoriza toți prestatorii serviciului de transport public local de călători existenți la data intrării în vigoare a O.G. 86 / 2001, în vederea autorizării acestora pentru prestarea serviciului de transport public local de călători.

Art.21 - (1) Drepturile și obligațiile Consiliului local și Primarului:

Aceste autorități publice locale, au competență exclusivă cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea transportului public local de călători.

(2) Consiliul local poate adopta hotărâri cu privire la:

 • a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii rutiere, precum și a programelor de înființare sau dezvoltare a unor sisteme de transport public local de călători, în condițiile legii;

 • b) coordonarea proiectării și a executării lucrărilor de investiții în infrastructură, într-o concepție unitară corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a municipiului și de amenajare a teritoriului;

 • c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea și extinderea dotărilor publice aferente transportului public local de călători, aflate în proprietatea sau în administrarea Consiliului local;

 • d) asocierea intercomunală în vederea realizării unor investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local de călători:

 • e) concesionarea transportului public local de călători, precum și concesionarea infrastructurii aferente acestuia, aparținând patrimoniului public;

 • f) acordarea de facilități operatorilor de transport pentru încurajarea dezvoltării transportului public local de călători, prin crearea unui sistem de facilități, în condițiile legii și acordarea acestora, atât pentru dezvoltare și modernizare, cât și pentru protecția socială a unor categorii defavorizate de călători. Operatorilor li se pot acorda și alte facilități în condițiile legii, respectiv:

 • -  subvențiii privind susținerea parțială sau totală a costurilor transporturilor;

 • -  reducerea redevenței de concesiune sau a chiriei, după caz;

 • -  scutiri de taxe și impozite locale;

 • -  acces gratuit la infrastructuri și utilități, ținând de gospodăria comunală;

- acces preferențial la facilități.

 • g) contractarea sau garantarea în condițiile legii, a împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă transportului public local de călători, aparținând patrimoniului municipiului. Contractarea de lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacități, rebilități și modernizări, se face prin licitație publică, organizată potrivit legii;

 • h) elaborarea și aprobarea regulamentului de funcționare a operatorilor de transport public local de călători, pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administrație Publice;

 • i) stabilirea, aprobarea și modificarea tarifelor pentru transportul public local de călători, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • j) stabilirea subvenției care se plătește de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport, pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători și sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării biletelor și a abonamentelor.

Consiliul local va stabili tarifele pentru legitimațiile de călătorie și condițiile în care costul transportului va fi subvenționat, în conformitate cu prevederile O.G. 97 / 1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern, republicată.

în situația în care Consiliul local nu va subvenționa transportul local, tarifele vor fi stabilite cu consultarea operatorilor de transport, în vederea asigurării desfășurării acestui serviciu, în condiții de abordare unitară a tarifelor pentru călători și de eficiență pentru operatori.

 • k) Asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport pentru unele categorii defavorizate de călători, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

Art.22 - (1) Contractele de concesiune a transportului public local de călători, precum și contractele de concesiune a infrastructurii aferente, vor cuprinde după caz, clauze privitoare la:

 • a) cantitatea și calitatea serviciului prestat și la indicatorii de performanță;

 • b) trasee;

 • c) orarul de funcționare, pe zile și ore și ritmicitatea serviciului;

 • d) tarifele practicate și modul de încasare a subvenției, dacă este cazul;

 • e) modul de indexare a tarifelor;

 • f) răspunderea contractuală;

 • g) finanțarea și realizarea investițiilor aferente transportului public local de călători (mijloace de transport și infrastructura aferentă);

 • h) politica de menținere și recalificare a forței de muncă, precum și protecția acesteia, pe durata valabilității contractului respectiv;

 • i) forța majoră;

 • j) durata contractului (nu poate fi mai mică de 5 ani);

 • k) rezilierea contractului;

 • l) condițiile în care programele de circulație pot fi modificate.

 • (2) Operatorul de transport, titularul contractului de concesiune expirat, are dreptul de preemțiune, dacă participă la o nouă licitație privind concesionarea transportului public local de călători.

 • (3) Dacă termenul de aplicare a contractului de concesiune depășește termenul de valabilitate al autorizației de execuție a transportului local, aceasta se va reînoi înaintea expirării valabilității, condiție în care termenul de aplicabilitate a contractului nu va fi influientat.

 • (4) Pierderea valabilității licenței de transport sau a autorizației operatorului, are drept consecință anularea contractului de concesiune.

 • (5)  La încheiierea contractului de concesiune se va ține cont de Regulamentul-cadru - anexa 3 la H.G. 828 / 2003.

Art.23 - (1) Consiliul local și Primarul au față de operatorii de transport public local următoarele drepturi:

 • a) să invite pentru audieri operatorul de transport public local de călători, în vederea semnalării unor deficiențe apărute în executarea contractului de concesiune. în invitație se va consemna motivul invitației și termenul limită la care operatorul este obligat să-i dea curs;

 • b) să aprobe ajustări de tarif propuse de către opertorul de transport. Această aprobare se poate da numai în conformitate cu hotărârile Consiliului local;

 • c) să sancționeze operatorul de transport în cazul în care nu operează la parametrii de eficiență la care s-a obligat prin contractul de concesiune, caietul de sarcini sau a prezentelor norme cadru.

(2) în cazul unor abateri deosebite, Consiliul local și Primarul pot rezilia contractul de concesiune a transportului public local de călători și vor înainta comisiei de autorizare cererea de retragere a autorizației operatorului de transport. Dacă decizia retragerii rămâne definitivă, se trece la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune. în cazul în care comisia de autorizare nu decide retragerea autorizației, contractul de concesiune nu poate fi reziliat unilateral de concedent.

Art.24 - (1) Consiliul local și Primarul au față de operatorii de transport public local de călători, următoarele obligații:

 • a) asigurarea unui tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport public local de călători din municipiu și a unui mediu de afaceri concurențial transparent;

 • b) păstrarea confidențialității informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de călători;

 • c) achitarea subvențiilor convenite prin contractul de concesiune.

Art.25 - (1) Concesionarea sau închirierea mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente, definite la art. 11, alin. (3) din prezentul regulament, se realizează în cazurile și în condițiile aprobate prin hotărârea Consiliului local în cadrul aceleiași licitații pentru concesionarea serviciului de transport public local de călători, pe baza unui caiet de sarcini comun.

(2) Această concesiune sau închiriere asigură operatorului de transport dreptul de preemțiune în obținerea contractului de concesionare a serviciului de transport public local de călători posibil de prestat cu mijloacele de transport deținute în cadrul aceleiași licitații.

CAPITOLUL IV SANCȚIUNI

Art.26 - (1) încălcarea dispozițiilor O.G. 86 / 2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, potrivit Codului penal și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

 • a) prestarea uneia dintre activitățile reglementate de O.G. 86 / 2001, fără existența autorizării legale și / sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

 • b) încredințarea unui contract de concesiune fără licitație publică ori unui operator de transport neautorizat, cu amendă de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei;

 • c) nerespectarea traseelor în transportul public local de călători prin servicii regulate și prin servicii speciale regulate, cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;

 • d) nerespectarea programelor de circulație în transportul public local de călători prin servicii regulate și servicii speciale regulate, cu amendă de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei;

 • e) utilizarea altor mijloace auto de transport public local de călători decât cele stabilite prin contractul de concesiune și caietul de sarcini, cu amendă de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei;

 • f) utilizarea altor tipuri de legitimații de călătorie decât a celor stabilite prin contractul de concesiune precum și neeliberarea biletelor de călătorie valabil stabilite, cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;

 • g) călătorii găsiți fără legitimație de călătorie în mijloacele de transport public local de călători, cu amendă de la 250.000 lei la 275.000 lei;

 • h) nerespectarea condițiilor tarifare stabilite prin caietele de sarcini și prin contractele de concesiune, cu amendă de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei;

 • i) neoprirea în stațiile prevăzute în programul de circulație și în caietul de sarcini, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

 • j) nerespectarea prevederilor privind desfășurarea transportului public local de călători, în condiții de siguranță, cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;

 • k) nerespectarea prevederilor privind desfășurarea transportului, în condiții de confort și regularitate, cu amendă de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei;

 • l) nerespectarea condițiilor de salubrizare a mijloacelor de transport și a protejării mediului cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

 • m) nerespectarea prevederilor caietului de sarcini și a contractului de concesiune cu amendă de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei.

 • (3) Dispozițiile prezentului articol se completează cu prevederile O.G. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea 180 / 2002. cu modificările ulterioare.

 • (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după caz, de reprezentanții împuterniciți ai autorităților, prevăzute în acest capitol.

Art.27 - (1) Pe toată durata activității, transportul public local de călători se supune controlului în ce privește respectarea O.G. 86 / 2001, H.G. 828 / 2003 și prezentul regulament, de către reprezentanții organelor de control autorizați, respectiv:

 • a) împuterniciții Primarului municipiului Galați și funcționarii publici din serviciul de specialitate al transportului public local de călători din aparatul propriu al Consiliului local;

 • b) organele fiscale locale și ale județului;

 • c) organele de specialitate din județ ale Ministerului Finanțelor Publice;

 • d) Autoritatea Rutieră Română:

 • e) structurile poliției rutiere din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție:

 • f)        Registrul Auto Român:

 • g) Oficiul județean pentru protecția consumatorilor.

(2) în traficul rutier, controlul autovehiculelor se efectuează de reprezentanții autorităților menționate numai împreună cu politia rutieră.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII TRANZITORII Șl FINALE

Art.28 - (1) Consiliul local și Primarul municipiului, în conformitate cu prevederile O.G. 86 / 2001, vor iniția procedurile de concesionare a transportului public local de călători, care în prezent funcționează pe baza reglementărilor anterioare (H.C.L. 136 / 17.05.2001).

 • (2) în vederea încheierii contractelor de concesiune, Consiliul local al municipiului are obligația de a elabora și de a comunica operatorilor de transport existenți care efectuează transportul public de călători, caietele de sarcini întocmite conform modelului elaborat și aprobat prin H.G. 828 / 2003.

 • (3) Pentru inițierea procedurilor de concesionare a serviciilor de transport public local de călători, Consiliul local va urmări și respecta prevederile Regulamentului-cadru privind concesionarea serviciului regulat de transport public local de călători, respectiv ale Regulamentului de funcționare a comisiei județene de autorizare a operatorilor de transport public local de călători.

 • (4) După autorizarea operatorilor de transport, se vor organiza și se vor derula licitațiile pentru concesionarea transportului public local de călători, precum și privatizările, vânzările, concesionările și închirierile preconizate.

 • (5) Toți operatorii de transport interesați, trebuie să beneficieze de șanse egale cu privire la operațiunea de autorizare, precum și să poată participa cu oferte la licitațiile respective.

 • (6) După încheierea operațiunii de autorizare a operatorilor în termenele impuse, se poate declanșa în municipiu concesionarea transportului public local de călători.

Art.29 - (1) în cazul reorganizării operatorilor de transport care au contracte de concesiune, Consiliul local poate cere renegocierea contractelor sau poate organiza o nouă licitație, în scopul desemnării unui nou operator de transport public local de călători.

(2) Organizarea renegocierii contractului de concesiune sau o nouă licitație după caz. înainte de expirarea acestora, se poate face în următoarele cazuri:

 • a) contractul de concesiune a fost reziliat din motive imputabile concesionarului;

 • b) concesionarul nu își mai poate realiza obligațiile privind desfășurarea transportului public local de călători;

 • c) când unul sau mai mulți operatori autorizați, membri ai asocierii câștigătoare a licitației, s-au retras din asociere iar operatorii rămași în asociere, nu pot prelua sarcinile acestora;

 • d) când operatorul de transport, reprezentantul asocierii renunță la calitatea respectivă;

 • e) când concesionarul solicită justificat renegocierea.

Art.30 - (1) în cazul extinderii transportului public local de călători pe noi trasee, după încheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite prin licitație publică, operatorul de transport existent beneficiind de dreptul de preemțiune.

 • (2) În cazul în care există mai mulți operatori, beneficiari ai contractelor de —.-cesiune pentru executarea transportului public local de călători, dreptul de reemțiune se pierde.

 • (3) în cazul extinderii transportului prin mărirea numărului de curse de pe un -•seu, acestea se vor acorda deținătorului contractului de concesiune pe acel

^îseu. în cazul refuzului din partea deținătorului, cursele respective vor fi acordate n licitație

 • (4) În cazul extinderii transportului public local pe noi trasee, care fac parte rmx-o grupă de trasee, acestea se vor acorda deținătorului contractului de xrcesiune pe acea grupă. în cazul în care deținătorul contractului de concesiune a ;r-oei de trasee refuză sau noile trasee nu fac parte din nici o grupă de trasee, acestea vor fi concesionate prin licitație.

V131 - (1) Până în momentul concesionării transportului public local de călători. Ensiliul local poate prelungi contractul de prestație a unor agenți economici care •r<ecutau deja transportul local la data intrăm în vigoare a O.G. 86 / 2001. ^'-lungirea contractului de prestație s-a făcut prin H.C L 682 / 19.12.2003.

(2) Titularii contractelor pe baza cărora se prestează în prezent serviciul de ‘-ansport public local de călători, vor beneficia de prelungirea acestora, până la cementul finalizării procedurilor de încheiere a contractelor de concesiune pentru jBerviciul de transport respectiv.