Hotărârea nr. 141/2004

Aprobarea majorarii capitalului social la SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 141 din 29 04 2004

privind: aprobarea majorării capitalului social la SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

AGROALIMENTARE SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 398/27 04 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 31, alin. 2 și 3 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.15, 207 și 210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 1998;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă majorarea capitalului social la SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA cu suma 1 149 054 520 lei - ca dotări investiții.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Borcea Ionel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei