Hotărârea nr. 14/2004

Aprobarea asocierii dintre Consiliului Local Galati si Consiliul Judetului Galati, Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, SC CCI Veritas SRL, Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii Galati, Fundatia Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie - filiala Galati, Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, SC CONSPROIECT SA Galati, in vederea constituirii fundatiei "Institutul European al Dunarii"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 14 din 05 02 2004

privind: aprobarea asocierii dintre Consiliului Local Galați și Consiliul Județului Galați, Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, SC CCI Veritas SRL, Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijloci Galați, Fundația Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie - filiala Galați, Universitatea “Dunărea de Jos” Galați, SC CONSPROIECT SA Galați, în vederea constituirii fundației “Institutul European al Dunării”

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7 858/02 02 2004;

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliuli Local;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. “d” și „x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -Se aprobă asocierea dintre Consiliul Local și Consiliul Județului Galați, Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, SC CCI Veritas SRL, Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijloci Galați, Fundația Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie - filiala Galați, Universitatea “Dunărea de Jos” Galați, SC CONSPROIECT SA Galați, în vederea constituirii fundației “Institutul European al Dunării”

Art.2 - Contribuția Consiliului Local se va aproba odată cu însușirea prevederilor statului prin care s-a constituit fundația.

Art.3 - Primarul municipiului Galați reprezintă Consiliul Local la încheierea în formă autentică a actului constitutiv și a statutului fundației.

Art.4- Primarul municipiului va exercita drepturile și va respecta obligațiile membrilor fondatori, prevăzute în statut, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Galați, după înscrierea fundației.

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei