Hotărârea nr. 134/2004

Acceptarea donatiei apartamentului nr.7, scara I, parter din Blocul A 1, situat in Galati, str. Brailei nr.169, cartier Tiglina I

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 134 din 29 04 2004

privind: acceptarea donației apartamentului nr.7, scara I, parter din Blocul A 1, situat în Galați, str. Brăilei nr.169, cartier Țiglina I.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 418/27 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 123, alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se acceptă donația apartamentului nr.7, scara I, parter din Blocul A 1, situat în

Galați, str. Brăilei nr.169, cartier Țiglina I.

Art.2 - Valoarea apartamentului donat este de 155 000 000 lei.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.-

Președinte de ședință Borcea Ionel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei