Hotărârea nr. 133/2004

Revocarea HCL nr.21 14.03.2002 referitoare la atribuirea in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, a terenului situat in cartier Traian Nord, pentru construirea de locuinte individuale cu credit ipotecar

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 133

din 29 04 2004

privind: revocarea HCL nr.21/14 03 2002 referitore la atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, a terenului situat în cartier Traian Nord, pentru construirea de locuințe individuale cu credit ipotecar

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 616/27 04 2004; -

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin.1 din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodolgice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Având în vedere prevederile art.126 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1 - Se revocă HCL nr.21/14 03 2002 referitore la atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, a terenului situat în cartier Traian Nord, pentru construirea de locuințe individuale cu credit ipotecar

Art. 2 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Borcea Ionel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei