Hotărârea nr. 13/2004

Desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau prestari servicii proprietate privata a statului, aflate in administrarea Consiliului Local precum si a membrilor supleanti

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 13 din 19 07 2004

privind: desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau prestări servicii proprietate privată a statului, aflate în administrarea Consiliului Local precum și a membrilor supleanți

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Ciucă Liviu Bogdan

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.70 320/19 07 2004;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere procesul verbal de numărare a voturilor nr. 70 316/19 07 2004;

Având în vedere prevederile art.6 și 7 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau prestări servicii proprietate privată a statului, aflate în administrarea Consiliului Local după cum urmează:

  • 1- Manoliu Mihai - consilier local

  • 2- Roman Apostol Picu - consilier local

  • 3- Motea Laurențiu - consilier local

  • 4- Popa Florin - consilier local

  • 5- Mirică Dumitru - reprezentant Direcția Generală a Finanțelor

Publice Galați

și a membrilor supleanți:

  • 1 - Avram Răzvan Corneliu - consilier local

  • 2 - Galiațatos Alexandros- consilier local

  • 3 - Cristoloveanu Ovidiu- consilier local

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R

GRIGORE MATEI