Hotărârea nr. 129/2004

Modificarea si completarea art.1 din HCL nr.533 2003 privind gratuitatea abonamentelor pe transportul urban de calatori, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 129 din 29 04 2004

privind: modificarea și completarea art.1 din HCL nr.533/2003 privind gratuitatea abonamentelor pe transportul urban de călători, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.40 516/27 04 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. ”s” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr. 533/2003 privind gratuitatea abonamentelor pe transportul urban de călători, cu completările și modificările ulterioare , după cum urmează:

“Art. 1 - Se aprobă gratuitatea abonamentelor pe transportul urban de călători pe o linie, persoanelor care au pensia de bază până la 2 100 000 lei și vârsta peste 65 ani, în anul 2004.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Borcea Ionel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei