Hotărârea nr. 127/2004

Participarea Consiliului Local Galati la organizarea si desfasurarea finalelor Campionatului National de Karate Traditional

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 127 din 29 04 2004

privind: participarea Consiliului Local Galați la organizarea și desfășurarea finalelor Campionatului Național de Karate Tradițional

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.40 366/27 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” și ”p”din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă participarea Consiliului Local Galați la organizarea și desfășurarea finalelor Campionatului Național de Karate Tradițional , în perioada 30 aprilie - 2 mai 2004.

Art.2 - Cheltuielile privind organizarea finalelor Campionatului Național de Karate Tradițional, în sumă de 100 000 000 lei, se suportă de la bugetul local, cap.59.02 -Cultură, Religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Borcea Ionel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei