Hotărârea nr. 123/2004

Suplimentarea cu 1.329.647,5 mii lei de la bugetul local pentru lucrarile de reabilitare a imobilului situat in Galati, str. Movilei nr. 81, aprobate prin HCL nr.445 2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 123 din 29 04 2004

privind: suplimentarea cu 1 329 647,5 mii lei de la bugetul local pentru lucrările de reabilitare a imobilului situat în Galați, str. Movilei nr. 81, aprobate prin HCL nr.445/2002

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37 620/19 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe,administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă suplimentarea cu 1 329 647,5 mii lei de la bugetul local pentru lucrările de reabilitare a imobilului situat în Galați, str. Movilei nr. 81, aprobate prin HCL nr.445/2002.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Borcea Ionel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei