Hotărârea nr. 122/2004

Participarea Consiliului Local la Seminarul "Industria siderurgica si furnizori de materiale si servicii", in perioada 27-29 mai 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 122 din 29 04 2004

privind: participarea Consiliului Local la Seminarul “Industria siderurgică și furnizori de materiale și servicii”, în perioada 27 - 29 mai 2004

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 368/27 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “d” și “p” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă participarea Consiliului Local la Seminarul “Industria siderurgică și furnizori de materiale și servicii”, în perioa a 27 - 29 mai 2004.

Art. 2- Cheltuielile privind organizarea Seminarului “Industria siderurgică și furnizori de materiale și servicii”, în sumă de 50 000 000 lei sunt prevăzute în bugetul local, capitolul 59.02 - “Cultură, Religie și Acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Borcea Ionel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei