Hotărârea nr. 120/2004

Asocierea Consiliului Local Galati cu Inspectoratul Judetean de Politie Galati.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 120 din 29 04 2004

privind: asocierea Consiliului Local Galați cu Inspectoratul Județean de

Poliție Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 518/27 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă asocierea Consiliului Local Galați cu Inspectoratul Județean de

Poliție Galați, în vederea achiziționării unor autoturisme.

Suma de 2 500 000 mii lei urmează a fi transferată de la bugetul local, cap.63 02 50 .

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Borcea Ionel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei