Hotărârea nr. 119/2004

Aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2003

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 119 din 29 04 2004

privind: aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2003

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40 448/27 04 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.

215/2001;

Având în vedere prevederile art.53 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2003, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Borcea Ionel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei