Hotărârea nr. 117/2004

Suplimentarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Reabilitare conducta Dn 600 mm, str. Silozului" si aprobarea executiei lucrarilor suplimentare de SC APATERM SA aplicand procedura de negociere cu o singura sursa

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 117 din 22 04 2004

privind: suplimentarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției “Reabilitare conductă Dn 600 mm, str. Silozului” și aprobarea execuției lucrărilor suplimentare de SC APATERM SA aplicând procedura de negociere cu o singură sursă

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37 902/20 04 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.115/30 05 2002 privind atribuirea directă prin contract de concesiune Societății Comerciale APATERM SA, a unor lucrări de construcții montaj și lucrări de reparații instalații;

Având în vedere prevederile HCL nr.73/2000 privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice a obiectivelor noi de investiții ale SC APATERM SA propuse pentru anul 2000;

Având în vedere prevederile art.12, lit.”c” din OUG nr.60/2001 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.128 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1 - Se aprobă suplimentarea indicatorilor tehnico - economici ai studiului de fezabilitate “Reabilitare conductă Dn 600 mm, str. Silozului”actualizați la nivelul lunii decembrie 2003:

  • > Valoare totală a investiției: 11 315 351,6 mii lei

  • > Din care C+M:           10 125 862,2 mii lei

Art.2 - Se aprobă lucrările suplimentare ce se vor executa de către SC APATERM SA Galați prin aplicarea procedurii de negociere cu o singură sursă, conform legislației în vigoare, cu următorii indicatori tehnico - economici:

  • > Valoare totală a investiției: 5 062 958,4 mii lei

  • > Din care C+M:            4 530 731,4 mii lei

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei