Hotărârea nr. 116/2004

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de reparatii din subsolurile blocurilor, ce se vor executa in anul 2004

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 116

din 22 04 2004

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru lucrările de reparații din subsolurile blocurilor, ce se vor executa în anul 2004.

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 36 506/15 04 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.686/2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2004;

Având în vedere prevederile art.128 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru lucrările de reparații din subsolurile blocurilor, ce se vor executa în anul 2004, prevăzute în anexa care face parte integantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei