Hotărârea nr. 114/2004

Aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care intentioneaza sa ocupe functia de "Administrator imobile"

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 114

din 22 04 2004

privind: aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care

intenționează să ocupe funcția de “Administrator imobile”

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.38 770/22 04 2004 ;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr.234/2002 privind aprobarea OG nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere prevederile HG nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1 - Se aprobă Regulamentul referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care intenționează să ocupe funcția de “Administrator imobile”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei