Hotărârea nr. 113/2004

Aprobarea Regulamentului de functionare al SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 113

din 22 04 2004

privind: aprobarea Regulamentului de funcționare al SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 238/20 04 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile HG nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”i” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de funcționare al SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei