Hotărârea nr. 112/2004

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru Teatrul Muzical "Nae Leonard" Galati.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 112 din 22 04 2004

privind:aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Teatrul Muzical “Nae Leonard” Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 36 572/15 04 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile HCL nr.130/17 05 2001 privind stabilirea instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului Local Galați;

Având în vedere prevederile art.38, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Teatrul Muzical “Nae Leonard” Galați .

Organigrama și statul de funcții sunt prevăzute în anexele I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei