Hotărârea nr. 111/2004

Atribuirea in folosinta gratuita, Directiei pentru Sport a Judetului Galati, pe o durata de 5 ani a corpului de cazare cu 40 de locuri si a salii de box si haltere situate in Galati, str. Mihai Bravu nr.3

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 111 din 22 04 2004

privind: atribuirea în folosință gratuită, Direcției pentru Sport a Județului Galați, pe o durată de 5 ani a corpului de cazare cu 40 de locuri și a sălii de box și haltere situate în Galați, str. Mihai Bravu nr.3

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 150/20 04 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.1099/2003 privind trecerea unor stadioane, a unor bunuri din complexurile sportive și bazele sportive precum și anexele aferente, situate în unele unități administrativ teritoriale, din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în proprietatea publică a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale ale acestora;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit”f” și art.126 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, Direcției pentru Sport a Județului Galați, pe o durată de 5 ani, a corpului de cazare cu 40 de locuri cu suprafața construită 225,70 mp și a sălii de box și haltere cu suprafața construită 464,40 mp, situate în Galați, str. Mihai Bravu nr.3, individualizate în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Contractul de atribuire în folosință gratuită este prevăzut în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei