Hotărârea nr. 110/2004

Modificarea HCL nr.340 30 09 2003 referitoare la acceptul trecerii imobilului situat in Galati, strada Gamulea nr.40 actual Maior Iancu Fotea nr.40, din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 110

din 22 04 2004

privind: modificarea HCL nr.340/30 09 2003 referitoare la acceptul trecerii imobilului situat în Galați, strada Gamulea nr.40 actual Maior Iancu Fotea nr.40, din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 36 566/15 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al terenului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.340/30 09 2003 care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Se acceptă trecerea imobilului situat în Galați, strada Maior Iancu Fotea nr.40 (fost strada Gamulea nr.40), din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați.”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei