Hotărârea nr. 11/2004

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.533 20.11.2003 referitoare la aprobarea gratuitatii abonamentelor pensionarilor pe transportul urban de calatori, pe o linie, in anul 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 11 din 05 02 2004

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.533/20 11 2003 referitoare la aprobarea gratuității abonamentelor pensionarilor pe transportul urban de călători, pe o linie, în anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8 622/3 02 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. ”s” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.533/2003 cu art.11, care va avea urmă torul cuprins:

Art. 11 - Se aprobă gratuitatea abonamentelor pe transportul urban de călători pe o linie, pensionarilor cu vârsta peste 65 ani, în anul 2004.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei