Hotărârea nr. 109/2004

Transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Centrului Medico Social Pechea a imobilului situat in comuna Pechea, judetul Galati in care a functionat Centrul de Sanatate

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 109 din 22 04 2004

privind: transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Centrului Medico Social Pechea a imobilului situat în comuna Pechea, județul Galați în care a funcționat Centrul de Sănătate.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 36 578/15 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Centrului Medico Social Pechea a imobilului situat în comuna Pechea, județul Galați în care a funcționat Centrul de Sănătate în vederea funcționării Centrului Medico Social Pechea.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei