Hotărârea nr. 108/2004

Concesionarea prin licitatie publica, IMM - urilor din municipiul Galati, a terenului proprietate privata a municipiului Galati, in suprafata de 3 ha, situat la intrarea in partea de sud a municipiului Galati, la baza taluzului din cartierul Micro 21

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 108 din 22 04 2004

privind: concesionarea prin licitație publică, IMM - urilor din municipiul Galați, a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 3 ha, situat la intrarea în partea de sud a municipiului Galați, la baza taluzului din cartierul Micro 21

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 272/20 04 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 10, alin 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 4, art. 8 și art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit f din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă concesionarea prin licitație publică, IMM - urilor din municipiul Galați, a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 3 ha, situat la intrarea în partea de sud a municipiului Galați, la baza taluzului din cartierul Micro 21, cu destinația fabrică de confecții, pe o durată de 49 ani, conform documentației anexate.

Art. 2- Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Caietul de sarcini necesar concesionării terenului este prevăzut în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Teodorescu Alexandru

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei