Hotărârea nr. 105/2004

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat in Galati, cartier Tiglina I adiacent strazii Brailei, UTR 46, ZLI 46, zona locuinte inalte, in vederea realizarii unor lucrari de modernizare si extindere pentru spatiul comercial existent

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 105 din 22 04 2004

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în Galați, cartier Țiglina I adiacent străzii Brăilei, UTR 46, ZLI 46, zonă locuințe înalte, în vederea realizării unor lucrări de modernizare și extindere pentru spațiul comercial existent

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 36624/15.04.2004;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în Galați, cartier Țiglina I adiacent străzii Brăilei, UTR 46, ZLI 46, zonă locuințe înalte, în vederea realizării unor lucrări de modernizare și extindere pentru spațiul comercial existent, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în Galați, cartier Țiglina I adiacent străzii Brăilei, UTR 46, ZLI 46, zonă locuințe înalte, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei