Hotărârea nr. 104/2004

Aprobarea chiriilor pentru suprafetele din interiorul punctelor termice canalelor tehnice aflate in concesiunea SC APATERM SA Galati

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.104

din 22 04 2004

privind: aprobarea chiriilor pentru suprafețele din interiorul punctelor termice/canalelor tehnice aflate în concesiunea SC ApAtERM SA Galați

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 214/20 04 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”j” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1 - Se aprobă chiriile pentru suprafețele din interiorul punctelor termice/canalelor tehnice aflate în concesiunea SC APATERM SA Galați, după cum urmează:

  • -  incintă în cadrul punctului termic:            41 271 lei/mp/lună;

  • -  canal tehnic(pentru fiecare conductor pozat): 2 300 lei/mp/lună

Art.2 - Sumele încasate din închirierea suprafețelor din interiorul punctelor termice/canalelor tehnice aflate în concesiunea SC APATERM SA Galați vor fi utilizate pentru investiții la SC APATERM SA.

Art.3 - Chiriile aprobate la art.1 se vor indexa anual pe baza indicelui de inflație transmis de Direcția Statistică.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Teodorescu Alexandru

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei