Hotărârea nr. 10/2004

Aprobarea pentru elevi si studenti a reducerii cu 50% a costului abonamentelor pe transportul urban de calatori

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 10

din 05 02 2004

privind: aprobarea pentru elevi și studenți a reducerii cu 50% a costului abonamentelor pe transportul urban de călători

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8 626/3 02 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și

privat al municipiului;

Având în vedere art.176 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă pentru elevi și studenți reducerea cu 50% a costului abonamentelor pe transportul urban de călători, pentru anul 2004.

Art.2 - Abonamentele eliberate conform art.1 sunt nominale, netransmisibile și nu se pot utiliza pe curse speciale.

De prevederile art.1 beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și învățământul particular acreditat.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei