Hotărârea nr. 1/2004

Alegerea comisiei de validare

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 1 din 2 07 2004

privind: alegerea comisiei de validare

Consiliul local al municipiului Galați întrunit în ședință de constituire;

Având în vedere prevederile art.4, din OG nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată de Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile art. 32, alin.2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se alege prin vot deschis exprimat prin ridicare de mâini, comisia de validare, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al municipiului Galați, în următoarea componență:

  • 1. Capră Mihai - președinte

  • 2. Găvan Eugen - secretar

  • 3. Manoliu Mihai

  • 4. Stan Gelu

  • 5. Podlați Lucian

Art.2 - Comisia de validare prevăzută la art.1 din prezenta în conformitate cu prevederile cuprinse la art.5 din Regulamentul - cadru pentru organizarea și funcționarea consiliilor locale, stabilit prin OG nr.35/2002, aprobată prin Legea nr.673/2002, va proceda la alegerea din rândul membrilor care o compun un președinte și un secretar, prin votul majorității membrilor săi.

Art.3 - Atribuțiile comisiei de validare sunt cele prevăzute la art.6 din din OG nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată de Legea nr.673/2002.

Președinte de ședință

Pușcă Benone

Asistent Marat Andreea Daniela

Asistent Motea Laurențiu


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


HCL 1.doc