Hotărârea nr. 85/2003

Trecerea din domeniul public al statului si administrarea Directiei Judetene pentru Tineret si Sport Galati, in domeniul public al municipiului si administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a Salii Polivalente (Arena de Box)

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 85 din 27 03 2003

privind: trecerea din domeniul public al statului și administrarea Direcției Județene pentru Tineret și Sport Galați, în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a Sălii Polivalente (Arena de Box)

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 21 272/ 25.03.2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public al statului și administrarea Direcției Județene pentru Tineret și Sport Galați, în domeniul public al municipiului și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a Sălii Polivalente (Arena de Box), situată în Galați, strada Domnească nr. 143, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2-Hotărârea va fi înaintată Prefecturii Județului Galați în vederea promovării unui proiect de hotărâre de Guvern.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei