Hotărârea nr. 82/2003

Atribuirea directa prin contract de concesiune a Statiei de pompare SPE-1 Zagna, Societatii Comerciale APATERM S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 82 din 27 03 2003

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune a Stației de pompare SPE - 1 Zagna, Societății Comerciale APATERM S.A. Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, pe o durată de

12 luni, a Stației de pompare SPE - 1 Zagna, Societății Comerciale APATERM S.A. Galați.

Art. 2 - Se aprobă redevența lunară, pentru mijlocul fix prevăzut la art. 1, concesionat Societății Comerciale APATERM S.A. Galați, în sumă de 600 000 lei.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei