Hotărârea nr. 74/2003

Aprobarea Conventiei ce se va incheia intre Consiliul Local al municipiului Galati si SC SEROMGAL S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 74 din 27 03 2003

privind aprobarea Convenției ce se va încheia între Consiliul Local al municipiului Galați și SC SEROMGAL SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 21 240/25 03 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.3 și 14 din Ordonanța de Urgență nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată prin Legea nr.491/2002;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă Convenția încheiată între Consiliul Local al municipiului Galați și S.C. SEROMGAL S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre se va înainta Guvernului României, în vederea promovării unui act normativ.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei