Hotărârea nr. 7/2003

Aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 7 din 27 02 2003

privind: aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8 868/10 02 2003;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 28, alin.1 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile art.57 din HG nr.1 099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”s” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea ajutorului de urgență, pentru următoarele cazuri:

 • 1. Situații de necesitate datorate calamităților naturale (tasări, alunecări de teren, inundații, cutremure), incendiilor și accidentelor ;

 • 2. Venituri insuficiente pentru asigurarea de medicamente, proteze, asigurare contravaloare transport în alte localități în vederea efectuării de tratamente medicale, intervenții chirurgicale ;

 • 3. Alte situații deosebite constatate în urma anchetei sociale.

Art.2 - Pot beneficia de ajutor de urgență, pentru situațiile prevăzute la art.1 următoarele categorii de persoane::

 • 1. familii monoparentale cu copii minori în întreținere sau încredințați prin tutelă sau plasament familial, cu venituri sub 50% din venitul minim brut pe țară/lună/membru de familie;

 • 2. - orfani de ambii părinți cu vârsta sub 26 ani, rămași în gospodăria familială, cu venituri sub 50% din venitul minim brut pe țară/lună/membru de familie;

 • 3. - pensionari singuri sau familii de pensionari fără susținători legali, sau cu susținători legali dar aceștia, datorită stării de sănătate sau situației economice precare, nu le pot asigura nevoile familiale - cu venituri sub 50% din venitul minim brut pe țară/lună/membru de familie.

 • 4. - Persoane / familii care se află în stare de necesitate datorată calamităților naturale (tasări, alunecări de teren, inundații, cutremure, etc), incendiilor și accidentelor.

 • 5. - Persoane și familii aflate în dificultate.

Art.3 - Ajutorul de urgență se acordă în urma efectuării anchetei sociale, de către serviciul de specialitate.

Persoanele/familiile care vor beneficia de ajutor de urgență, precum și cuantumul ajutorului de urgență vor fi analizate de către o comisie numită prin dispoziția Primarului

Art.4. Ajutorul de înmormântare în cuantum 1 - 5 milioane, se acordă pentru soțul supraviețuitor, unui membru al familiei persoanei decedate sau persoanelor care dovedesc cu documente justificative că au suportat plata cheltuielilor cu înmormântarea pentru următoarele cazuri:

 • 1.       decesul persoanei care nu beneficiază de nici o altă formă de protecție socială(șomaj, pensie, ajutor social) la data survenirii decesului, conform reglementării în vigoare.

 • 2.       decesul unei persoane neidentificate sau persoane identificate, lipsite de susținători legali, fără resurse din care să se asigure înmormântarea.

 • 3.       decesul unei persoane identificate cu susținători legali - dar aceștia, datorită stării de sănătate sau situației economice precare, nu pot asigura cheltuielile de înmormântare.

Art.5 - Categoriile de cheltuieli ce pot fi acoperite din suma acordată ca ajutor de înmormântare potrivit, sunt următoarele:

 • -  prestația de înhumare;

 • -  cheltuieli legate de transport;

 • -  achiziționare sicriu și cruce;

 • -  haine de înmormântare pentru decedat.

Art.6 - În cazul decesului unei persoane neidentificate sau unei persoane identificate, lipsite de

susținători legali, fără resurse din care să se asigure înmormântarea, în urma efectuării anchetei sociale, se poate propune, după caz, concesionarea gratuită a unui loc de veci, pentru o perioadă de 7 ani..

În cazul în care se constată că persoana neidentificată a posedat bunuri, acestea vor fi valorificate conform legii.

Art.7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotă râri

Președinte de ședință

Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA La HCL nr.7/27 02 2003

CRITERII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ

I.     Situații în care se acordă ajutorul de urgență:

 • 1. Situații de necesitate datorate calamităților naturale (tasări, alunecări de teren, inundații, cutremure), incendiilor și accidentelor;

 • 2. Venituri insuficiente în vederea asigurării de medicamente, proteze, asigurare contravaloare transport în alte localități în vederea efectuării de tratamente medicale, intervenții chirurgicale;

 • 3. Alte situații deosebite constatate în urma anchetei sociale.

II.    Categorii de persoane care pot beneficia de ajutorul de urgență:

 • 1.  familii monoparentale cu copii minori în întreținere sau încredințați prin tutelă sau plasament familial, cu venituri sub 50% din venitul minim brut pe țară/lună/membru de familie;

 • 2. orfani de ambii părinți cu vârsta sub 26 de ani, rămași în gospodăria familială, cu venituri sub 50% din venitul minim brut pe țară /lună/membru de familie;

 • 3.  pensionari singuri sau familii de pensionari fără susținători legali, sau cu susținători legali - dar aceștia, datorită stării de sănătate sau situației economice precare, nu le pot asigura nevoile familiale - cu venituri sub 50% din venitul minim brut pe țară/lună/membru de familie;

 • 4.  persoane / familii care se află în stare de necesitate datorată calamităților naturale (tasări, alunecări de teren, inundații, cutremure etc.), incendiilor și accidentelor.

 • 5.  Persoane și familii aflate în dificultate.

Ajutorul de urgență se acordă în urma efectuării anchetei sociale.

Propunerile de acordare a ajutoarelor de urgență se analizează de către o comisie tehnică numită prin dispoziția Primarului.

Ajutorul de înmormântare în cuantum de 1 - 5 milioane, se acordă pentru soțul supraviețuitor, unui membru al familiei persoanei decedate sau persoanelor care dovedesc cu documente justificative că au suportat plata cheltuielilor cu înmormântarea pentru următoarele cazuri:

 • 1.  decesul persoanei care nu beneficiază de nici o altă formă de protecție socială (șomaj, pensie, ajutor social) la data survenirii decesului, conform reglementării în vigoare;

 • 2.  decesul unei persoane neidentificate sau persoane identificate, lipsite de susținători legali, fără resurse din care să se asigure înmormântarea;

 • 3.  decesul unei persoane identificate cu susținători legali - dar aceștia, datorită stării de sănătate sau situației economice precare, nu pot asigura cheltuielile de înmormântare.

Categoriile de cheltuieli ce pot fi acoperite din suma acordată ca ajutor de înmormântare sunt următoarele:

 • -   prestația de înhumare;

 • -   cheltuieli legate de transport;

 • -   achiziționare sicriu și cruce;

 • -  haine de înmormântare pentru decedat.

În cazul decesului unei persoane neidentificate sau unei persoane identificate, lipsite de susținători legali, fără resurse din care să se asigure înmormântarea, în urma efectuării anchetei sociale, se poate propune, după caz, concesionarea gratuită a unui loc de veci, pentru o perioadă de 7 ani.

În cazul în care se constată că persoana neidentificată a posedat bunuri, acestea vor fi valorificate conform legii.

ACTE OBLIGATORII LA ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENȚĂ

 • -   actul de identitate al solicitantului și ale membrilor familiei;

 • -   acte doveditoare ale veniturilor (Legea nr. 416/2001);

 • -   adeverințe de elev, ucenic, student;

 • -   referat de anchetă socială

ACTE SUPLIMENTARE NECESARE LA ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENȚĂ

 • -   declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutor de urgență din partea DMSS în ultimele 6 luni și nu se află în evidență cu solicitarea acordării ajutorului de urgență conform Legii nr. 366/2001;

 • -   hotărâre judecătorească de divorț;

 • -   hotărâre de stabilire a măsurii de plasament,

 • -   dispoziție de instituire a tutelei;

 • -   adeverință de la APATERM și/sau ELECTRICA privind situația datoriilor;

 • -  înștiințare de debranșare de la APATERM și /sau ELECTRICA;

 • -   certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;

 • -   prescripția medicală cu diagnosticul precizat și medicamentele acordate, eliberată de medicul de familie sau medicul specialist;

 • -   recomandarea medicului specialist pentru intervenția chirurgicală în altă localitate;

 • -   biletul de tren sau bon de benzină;

 • -   bonul fiscal eliberat de farmacie pentru dovedirea medicamentelor cu contribuție personală;

 • -   certificat de deces;

 • -   acte de stare civilă ale solicitantului din care să reiasă relația de rudenie cu decedatul;

 • -   dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea;

 • -   act de concesionare loc de veci;

 • -   dispoziția de acordare a ajutorului de înmormântare conform Legii nr. 416/2001;

 • -   proces-verbal de constatare a decesului - Poliție;

 • -   proces-verbal de incendiu;

 • -   proces-verbal al Comisiei tehnice de evaluare a pagubelor

Președinte de ședință

Florea Paul